Arendalsuka 2022: Tillitsreform i offentlig sektor

Møt DFØ 17. august på arrangementet «Tillitsreform i offentlig sektor: Hvordan kan økt frihet for førstelinja gi innbyggerne bedre tjenester?» på Arendalsuka 2022.

Tid: Onsdag 17. august 2022, kl. 10:30-11:30
Sted: Bankgården, Foreningen i 4. etasje (inngang i Strandgaten 1)
Antall plasser i lokalet: 80

Nå skal stat og kommuner få økt handlingsrom for innovasjon og lokal tilpasning. Samtidig må vi sikre at innbyggerne behandles likt og at rettssikkerheten ikke blir svekket. Hvordan kan politikere og ledere løse denne motsetningen?

Innlegg

  • Marte Winsvold: forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
  • Hans Christian Holte: arbeids- og velferdsdirektør
  • Gina Lund: statsforvalter i Agder

Panelsamtale

Ledes av Hilde Singsaas: direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. I panelet sitter i tillegg til innlederne Frithjof Jacobsen: politisk redaktør i Dagens næringsliv.

Bakgrunn og problemstillinger

I Hurdalsplattformen framgår det at Regjeringen vil gjennomføre en tillitsreform:

«Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten, som for eksempel lærerne, sykepleierne, politibetjentene og fastlegene. Tillitsreformen innebærer at regjeringen ikke vil sette i gang sentraliserende reformer som skaper store enheter med lange ansvarskjeder fra beslutningstaker til de som står i klasserommet eller på sykehjemmet for å utføre jobben. Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de viktigste tjenesteyterne.»

Tillitsreformen skal gi mer frihet og fleksibilitet for å skape mer innovasjon og kvalitet særlig i førstelinja. Men hvilke muligheter har vi for å gi kommuner, virksomheter og medarbeidere økt frihet uten at dette går utover folks rett til likebehandling og rettigheter?

Hvordan kan vi slippe opp i styring og rammebetingelser for økt innovasjon, kvalitet og effektivitet samtidig som vi ivaretar rettssikkerheten?

Dette er sentrale problemstillinger som vi ønsker å belyse ved å samle sentrale representanter for forskning, forvaltning og media.

Marte Winsvold leder et pågående forskningsprosjekt som blant annet ser på hvordan norske og danske kommuner jobber med tillit.

Hans Christian Holte leder NAV som allerede er i gang med å se på hvordan man kan styrke ansattes mulighet til å yte gode tjenester ved hjelp av økt tillit.

Statsforvalteren skal blant annet sikre at kommunene ivaretar nasjonale krav og pålegg i sin tjenesteproduksjon. Hvordan kan staten balansere ønsket om økt handlingsrom og frihet for kommunene og statlige myndigheters behov og ønsker om at nasjonale føringer, krav og rettigheter blir ivaretatt?

Og hvilken rolle har media i å belyse motsetningen mellom ambisjonen om mer tillit og handlingsrom på den ene siden og politikernes ønske om å vise handlekraft blant annet gjennom flere rettigheter på den andre?

Publisert: 23. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord