Referat fra møte i nettverkene for produktivitet og virksomhetsstyring 5. september

Nettverkene for produktivitet og virksomhetsstyring hadde felles nettverksmøte 5. september med tema effektivisering - en integrert del av virksomhetsstyringen?

Oppdatert

Harald Saxegaard, seksjonssjef Styring i DFØ, ønsket velkommen og ga en innledning om produktivitetsarbeid og DFØs obligatoriske resultatkjede. Det påhviler både departement og virksomhet ansvar her. Departementet må etterspørre bedre styringsinformasjon, og virksomhetens ledelse på alle nivåer må ta en aktiv rolle.

Se innlegget (Youtube)
Last ned presentasjonen

Øyvind Omholt Alver, forretningskontroller i Seksjon styring og utviklingsstøtte i NAV, ga en grundig innføring i hvordan de målte ressursbruk per sak i Ytelseslinja i NAV. Han la vekt på at det er en relativt grovmasket indikator, men den fanger i prinsippet opp alle utgifter. Fordeling av tid på ulike ytelser ble gjort månedlig av leder, en medarbeiders tid ble vanligvis bare fordelt på to ulike ytelser. De hadde hatt en åpen dialog på forhånd om hva dataene skal brukes til. 

Se innlegget (Youtube)
Last ned presentasjonen

Ove Myrvåg, direktør for virksomhetsstyring og økonomi i Bærum kommune, fortalte om effektivisering sett fra en kommunes ståsted. De hadde utarbeidet en langsiktig drifts- og investeringsplan for 20 år frem i tid. Usikkerheten med indikatorer for både renter og inntekter ble vurdert. Dette ga virksomheten en felles forståelse av den økonomiske virkeligheten og handlingsrommet. I den overordnede styringen holdt kommunen seg til fire styringsparametere. Myrvåg fortalte også mer konkret om forbedringsarbeidet innenfor stab og støttetjenester i kommunen. De la vekt på samling av oppgaver i faglig sterke enheter og et tydelig prosesseierskap på tvers av virksomheten.

Se innlegget (Youtube)
Last ned presentasjonen

Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet, la vekt på at digitalisering alene ikke er svaret på kravet om effektivisering, det henger sammen med etatsutvikling. Rådet skal hjelpe virksomheter til å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Erfaringsmessig er det tre vanskelige områder: samarbeid på tvers av forvaltningen, gevinstrealisering og fornyelse(mer gjennomgripende endringer). Han trakk også frem departementenes rolle med å etterspørre fornyelse, være opptatt av mer enn daglig drift og styringsparametere og ha kompetanse på digitalisering.

Se innlegget (Youtube)
Last ned presentasjonen

Samlingen ble avsluttet med panelsamtale der fokus var på utfordringene for å få gjennomført effektivisering. Samarbeid på tvers er en reell utfordring. Fra salen ble det også uttrykt klar preferanse for at virksomhetene burde vurdere hvor kutt skal gjøres, fremfor at departementet alene fastsetter det. En utfordring er å tenke langsiktig, endring tar tid. Statsforvaltningen har nå tid til å endre seg, før de virkelig store innstrammingene kommer. Departementene bør kanskje «tvinge» virksomhetene til å lære av andre.

Se debatten (Youtube)

Fant du det du lette etter?