Ny rapport om nærpolitireformen

DFØ har lagt fram den sjette rapporten i evalueringsarbeidet om nærpolitireformen. Statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2020.

Oppdatert

Politiets måloppnåelse er størst når det gjelder målet om sterkere fagmiljøer som kan håndtere de mest alvorlige sakene. Det har skjedd en spissing av innsatsen og publikum får gjennomgående bedre tjenester når det skjer noe alvorlig, og samarbeidet med de andre nødetatene fungerer godt.

– Håndteringen av Gjerdrum-katastrofen i januar er et godt eksempel på dette. Likevel er det fortsatt store utfordringer med alvorlige saker, blant annet knyttet til organisert kriminalitet og digital kriminalitet, sier seniorrådgiver Vivi Lassen.

I henhold til effektmålene skal politiet være lokalt til stede og synlig for publikum, ha tettere samarbeid med kommunene, ha god lokalkunnskap og bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere. Tilstedeværelsen på nett skal styrkes.

Samarbeidet med kommunene er styrket og mer formalisert gjennom blant annet politiråd og politikontakter.

– Alle politidistrikter er til stede på nett, men målsettingen om flere patruljer er ikke nådd, sier Vivi Lassen.

DFØs vurderinger og anbefalinger

På grunnlag av de utfordringer politiet fortsatt står overfor, anbefaler DFØ:

  • Videreutvikling av kommune-politisamarbeidet må skje i tett dialog med den enkelte kommune.
  • Det må vurderes hvordan politiet kan bli mer synlig og tilstedeværende.
  • Innbyggernes muligheter for kontakt med politiet bør forbedres.
  • Utvikling og bruk av digitale løsninger, arbeidsprosesser og tjenester må forseres.
  • Politidistriktene må få til mer samarbeid på tvers av distriktsgrensene.
  • Styringen av politiet må bli mer overordnet og langsiktig.

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har DFØ evaluert arbeidet med gjennomføringen av nærpolitireformen. Rapporten som legges frem i dag er en oppfølging av rapportene om status for årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Kontaktperson:

Fant du det du lette etter?