Forslag om midlertidig redusert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentenheter for tredje termin (mai og juni). Samtidig foreslår regjeringen å utsette forfallstidspunktet for denne terminen fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Oppdatert

Forslaget ble fremmet i revidert nasjonalbudsjett 2020 (les mer i Prop. 107 LS), og er en oppfølgning av tidligere anmodningsvedtak fra Stortinget. For sone V, der det er nullsats, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.

Regjeringen foreslår at reduksjonen av arbeidsgiveravgiften for tredje termin blir gjennomført ved at Skatteetaten korrigerer kravet på avgiften før den forfaller til betaling. Arbeidsgiverne skal derfor ikke gjøre endringer i sine lønnssystemer, og kan rapportere på vanlig måte og etter alminnelige satser.

Ingen virkning for statlige virksomheters økonomi

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i juni. Etter forslaget skal den reduserte arbeidsgiveravgiften ikke gjelde for bruttobudsjetterte statlige virksomheter, som kun beregner, men ikke betaler arbeidsgiveravgift. Redusert arbeidsgiveravgift skal imidlertid gjelde for nettobudsjetterte statlige virksomheter, men denne fordelen vil det bli tatt hensyn til i bevilgningene. Forslaget vil derfor ikke ha virkning for statlige virksomheters økonomi. Begrunnelsen for dette er at statsforvaltningen er finansiert over statsbudsjettet og derfor generelt ikke opplever svikt i inntekt eller økte utgifter som følge av virusutbruddet.

Virkninger på regnskapene og bakgrunnen for disse

En virkning av forslaget på regnskapene til de statlige virksomhetene er at en bruttobudsjettert virksomhet med samme lønnsgrunnlag som en nettobudsjettert virksomhet, vil få høyere lønnsutgifter enn den nettobudsjetterte virksomheten. Bakgrunnen for at nettobudsjetterte virksomheter ikke holdes utenfor ordningen med redusert arbeidsgiveravgift, slik som bruttobudsjetterte virksomheter, er ifølge proposisjonen at dette ville vært svært krevende å håndtere for Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?