Følgeevaluering av nærpolitireformen – statusrapport for 2019

DFØ har lagt frem den femte rapporten i evalueringsarbeidet om nærpolitireformen. Statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2019.

Oppdatert

Reformtiltakene begynner å gi resultater

Etter fire år med reformarbeid begynner tiltakene i politireformen gradvis å gi positive resultater. En krevende omorganisering er i hovedsak gjennomført som planlagt. Nye arbeidsformer og nye samarbeidsmønstre vokser fram. Ny struktur har ført til samling av kompetanse og økt konsentrasjon av arbeidsplasser i politidistriktene. Det er imidlertid fortsatt store forskjeller mellom distriktene.

– Kommunene er godt fornøyde med det konkrete samarbeidet med politiet, men er i utgangspunktet skeptiske til reformen. Det går først og fremst på politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet. Og selv om innbyggernes tillit til politiet fortsatt er høy, er både innbyggere og mange politiansatte på grunnplanet bekymret for tilgjengelighet og tilstedeværelse lokalt, sier seniorrådgiver Vivi Lassen i DFØ.

Nøkkeltallene har stabilisert seg

Politiets nøkkeltall for 2019 har stabilisert seg på nivået for 2018. Gjennomsnittlige saksbehandlingstider og responstider holder 2018-nivå, mens anmeldte lovbrudd går ned. Det er en positiv utvikling på restansesiden. Innbyggernes tillit til politiet er økt med to prosentpoeng siden 2018.

DFØs vurderinger og anbefalinger

På grunnlag av de utfordringer politiet fortsatt står overfor, anbefaler DFØ dette:

  • Styringen av politiet må skje på en mer realistisk og helhetlig måte.
  • Ressurssituasjonen i distriktene, særlig i de geografiske driftsenhetene, må vurderes.
  • Det er et stort behov for digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester og for økt satsning på å møte digital kriminalitet.
  • Innbyggerne er ikke fornøyd med politiets tilstedeværelse lokalt – politiet må bli tydeligere på sine prioriteringer.
  • Politiet bør endre fokus fra reform til kontinuerlig forbedring.

Kontaktperson:

Fant du det du lette etter?