Endringer i økonomiregelverket

Finansdepartementet fastsatte 23. september 2019 endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten.

Oppdatert

Endringene berører alle kapitler i bestemmelsene og flere tilhørende rundskriv, med unntak av kapittel 8 om forvaltning av garantiordninger. 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020, med unntak av krav til elektronisk faktura som har vært gjeldende siden 1. januar 2019, og kravene til regnskapsføring ved refusjoner av utlegg og utgiftsdeling som trer i kraft 1. januar 2021.

Dette er hovedtrekk i endringene:

 • Begrepet statlig virksomhet er definert.
 • Mellomværendet med statskassen og av refusjoner ved utlegg og utgiftsdeling er regulert.
 • Gjeldende krav er gjort tydeligere og videreutviklet. Dette gjelder blant annet krav til transaksjonskontroller og til publisering av styringsdokumenter. 
 • Økonomiregelverket er harmonisert med andre regelverk.

I løpet av høsten 2019 vil tilhørende rundskriv og veiledninger på DFØs nettsider bli oppdatert i tråd med endringene i bestemmelsene.

Fakta om økonomiregelverket

 • Økonomiregelverket er en felles administrativ instruks for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 23. september 2019.
 • Økonomiregelverket inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan departementene skal styre underliggende virksomheter, om den interne styringen i statlige virksomheter og om forvaltning av tilskudds-, stønads- og garantiordninger.
 • Økonomiregelverket har som formål å sikre at
  • statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger
  • fastsatte mål og resultatkrav oppnås
  • statlige midler brukes effektivt
  • statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) forvalter økonomiregelverket og er statens ekspertorgan på de fagområdene som er omfattet av regelverket.
 • Økonomiregelverket er en samlebetegnelse for reglement for økonomistyring i staten («reglementet») og bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»). Reglementet og bestemmelsene er publisert samlet.
Fant du det du lette etter?