DFØ endrer navn og får flere oppgaver

Den 1. januar 2020 blir avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endrer navn fra samme dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Oppdatert

Regjeringen har besluttet å utvide DFØ med nye fagområder. Målet er å gi det samlede arbeidet med å fremme god styring, organisering og ledelse i forvaltningen ny kraft.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Fra 1. januar etablerer vi et samlet fagmiljø for styring, organisering og ledelse. DFØ skal fortsatt forvalte det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen og gi veiledning til statlige virksomheter. Vi skal også forvalte og utvikle løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. I tillegg vil vi ha en nøkkelrolle i å frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen og gi innspill til politikkutvikling på disse områdene. Videre vil vi tilby arbeidsgiverstøtte og ledelses- og kompetanseutvikling i forvaltningen.

DFØ skal fortsatt levere fellestjenester på økonomiområdet til statlige virksomheter. I dag leverer vi lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

Avdeling for offentlige anskaffelser overføres til DFØ

Fra 1. september 2020 overføres avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

Praktisk informasjon

DFØ har organisasjonsnummer 986 252 932.
E-postadresser i DFØ vil fra 1. januar 2020 være fornavnmellomnavn.etternavn@dfo.no.
Telefonnummer 400 07 997. Den enkelte medarbeider har samme mobilnummer som før.
Postadresse fra 1. januar 2020: Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Fant du det du lette etter?