Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Meld på

Her lærer du hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

Om kurset

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger. Du vil lære å bruke samfunnsøkonomiske metoder som å beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Etter kurset skal du vite hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser. Kurset baseres på en workshop-modell med vekt på gruppearbeid og løsning av case.

Kurset bygger på nettkurset om utredningsinstruksen «Gode beslutningsgrunnlag – Hvordan utrede statlige tiltak?» og innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse. Når du har gjennomført begge kursene, skal du være i stand til å gjennomføre enkle samfunnsøkonomiske analyser.

Hvem kan delta?

Målgruppen for kurset er medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser. Kurset passer best for deg som har noe forkunnskap og erfaring med utredninger, og egner seg godt for deg som har deltatt på innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi forutsetter at du har gjennomført nettkurset om utredningsinstruksen «Gode beslutningsgrunnlag – Hvordan utrede statlige tiltak?» for å kjenne til teorigrunnlaget. Vi anbefaler også at du har gjennomført innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse, eller har tilsvarende kompetanse før du deltar på kurset.

Innhold

Kurset er basert på DFØs sektorovergripende veileder i samfunnsøkonomiske analyser som bygger på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, «Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser». Veilederen har inndelt analysearbeidet i åtte arbeidsfaser. I kurset vil vi legge hovedvekten på fasene 4, 5 og 6.

Kurset fokuserer på praktiske øvelser og arbeid med gruppeoppgaver, for å teste ut kunnskapen du har fått fra nettkurset du har tatt i forkant.

Temaer

  • Når dere bør gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.
  • Prinsipper og krav for hvordan dere skal gå frem når dere tallfester og verdsetter virkninger, beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomfører usikkerhetsanalyser.
  • Hvordan dere i praksis går frem når dere tallfester og verdsetter, beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomfører usikkerhetsanalyser.

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?