Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted: merking og innrapportering

Når dere har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret, omfattes dere av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet, eksklusive merverdiavgift.

Oppdatert

Vårt tilbud om å levere årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, samt fil til Skatteetaten ekskludert all merverdiavgift fra fakturaer behandlet i vårt fakturasystem, forutsetter både korrekt merking i leverandørregisteret samt korrekt bruk av merverdiavgiftskode 00.

Vederlag til selvstendig næringsdrivende med fast forretningssted, eller næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller et ansvarlig selskap, gir ikke opplysningsplikt om betalingen.

  • Frem til 1. november 2018: Alle leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted som har levert faktura til din virksomhet, med fakturadato forrige måned, må være korrekt merket innen den 8. hver måned. Med andre ord, skal leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted som har levert faktura til din virksomhet med fakturadato i oktober, være merket med «Bekreftet oppgaveplikt» innen 8. november 2018.
  • Frist for korrekt merking av leverandører er 8. januar året etter inntektsåret.
  • Fra 1. november 2018 må merverdiavgiftskode 00 benyttes dersom det er merverdiavgift på faktura fra selvstendig næringsdrivende – og merverdiavgiften ikke er fradragsberettiget for dere.

   Fradragsberettiget merverdiavgift føres som før, og faktura for kjøp av tjenester uten merverdiavgift skal fortsatt ha merverdiavgiftskode 0. Avgiftskode 00 skal altså kun benyttes dersom faktura inneholder merverdiavgift som dere ikke fører på en annen avgiftskode. 

   Skillet mellom merverdiavgiftskode 0 (som skal brukes om ingen merverdiavgift på faktura) og merverdiavgiftskode 00 (som skal brukes dersom faktura inneholder merverdiavgift som ikke er ført med en annen avgiftskode) er obligatorisk for utbetalinger ved kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Vi anbefaler imidlertid at avgiftskoden benyttes for alle typer leverandører. 

   Rutiner for bruk av ny merverdiavgiftskode 00 må på plass i din virksomhet fra 1. november 2018. Se også kundenotat om dette.
  • Merk at dersom fakturaen ikke ligger i vårt fakturasystem, må dere selv korrigere beløpene i filen for eventuell merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere. Vi kan altså fortsatt levere fil eksklusiv fradragsberettiget merverdiavgift registeret i UBW(Agresso) forutsatt at dere melder inn at dere ønsker det.

  Kravet om merking av leverandørene er først og fremst fordi UBW(Agresso) først da kan produsere en XML-fil for innrapportering via Altinn. Men, beløpene i filen er kun ekskludert merverdiavgift, som er bokført på en egen linje. Det betyr at all merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere, manuelt må identifiseres på faktura fra denne gruppen leverandører. DFØ vil fra 1. november 2018, kun sjekke faktura med merverdiavgiftskode 00, da det kun skal være merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere på faktura med denne merverdiavgiftskoden.

  Når vi har funnet merverdiavgiftsbeløpet for inntektsåret per leverandør, korrigerer vi manuelt beløpet til innrapportering på XML-filen til Skatteetaten. Vi tar på oss denne oppgaven for dere for faktura behandlet i vårt fakturasystem forutsatt korrekt bruk av merverdiavgiftskode 00 og korrekt merking i leverandørregisteret.

  Om dere ikke tidligere har benyttet tjenesten, men ønsker å benytte tilbudet fra oss, kan tjenesten bestilles gjennom vårt kundesenter. Merk at vi ikke korrigerer merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere, tidligere enn bestilling av tjenesten, dersom ikke merverdiavgiftskode 00 er benyttet.

 • Korrekt innrapportering til Altinn ved årsslutt forutsetter at din virksomhet fanger opp hvilke leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse og at denne informasjonen bli meldt inn til DFØ for merking av leverandører (fullservicekunder) eller blir merket av deg (delservicekunde). Tilbudet fra DFØ om å lage en fil for rapportering via Altinn, ved å benytte funksjonaliteten i UBW(Agresso), skal bidra til å lette innrapporteringen for deg.

  Kravet om merverdiavgiftskode 00 og korrekt merking av leverandørregisteret, har vi fordi fil til Skatteetaten produsert av UBW(Agresso) må redigeres manuelt. Beløpene i filen er ellers kun ekskludert merverdiavgift, som er bokført på en egen linje. Det betyr at all merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere, må identifiseres manuelt på hver enkelt faktura med merverdiavgiftskode 00 fra leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

  Dersom dere handler med leverandører som fakturerer med merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere, må altså beløpet til innrapportering på XML-filen korrigeres manuelt. Vi tar på oss denne oppgaven for dere, for faktura behandlet i vårt fakturasystem, forutsatt korrekt merking i leverandørregisteret og korrekt bruk av merverdiavgiftskode 00.

  Merk at dersom dere leser inn utbetalinger til disse leverandørene fra fil, kan vi ikke tilby å levere XML-fil eksklusiv merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere. Om ønskelig kan vi fortsatt levere XML-filen, men den er da kun eksklusiv fradragsberettiget merverdiavgift registeret i UBW(Agresso). Dere må selv avdekke eventuell øvrig merverdiavgift på fakturaene, og korrigere beløpene i XML-filen før innberetning til Skatteetaten. 

  • Vi produserer og korrigerer XML-fil til innrapportering for dere, og legger den på Opal_con innen uke seks 2019. Vi sender også ut årsoppgaver til den enkelte selvstendig næringsdrivende innen fristen 15. februar 2019.
  • Dere henter XML-filen for innrapportering på Opal_con i mappe År- 2018/Rapporter/09 Årsoppgjør.
  • Dere innrapporterer XML-filen (skjema RF-1301) via Altinn innen fristen 15. februar 2019.

  Husk å sjekke i god tid at den som skal levere skjema RF-1301eller RF-1321 og foreta eventuelle korreksjoner har de nødvendige tilganger i Altinn.

  Gå til skjema RF-1321

  • Vi sender ut årsoppgaver til den enkelte selvstendig næringsdrivende innen fristen 15. februar 2019. Merk at dersom fakturaer fra leverandøren inneholder merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget for dere, vil dette være trukket fra beløpet som innrapporteres til Skatteetaten, men ikke fra beløpet på årsoppgaven til den enkelte næringsdrivende.
   Med andre ord: Årsoppgavene inneholder fakturert beløp eksklusiv merverdiavgift som er fradragsberettiget for dere (som er ført på egen linje). Dersom vi har korrigert beløpene for noen av deres leverandører i XML-fil til Skatteetaten, vil alle årsoppgaver ha en påskrift på baksiden om at beløpet kan være inklusive merverdiavgift som er ekskludert fra innrapportert beløp til Skatteetaten.
  • Vi videresender årsoppgaver som kommer i retur til dere. Dere må da selv sende ut oppgavene til rett adresse og korrigere adressen til leverandøren i leverandørregisteret.
  • Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten. Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.
  • Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.
  • Dersom en faktura fra en selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted med fakturadato i 2018, først blir ført i 2019, må dere korrigere innrapportert beløp og sende ut korrigert årsoppgave til den aktuelle leverandøren. Det er fakturadato og ikke utbetalingsdato som avgjør hvilket inntektsår beløpet skal innrapporteres på.

  For at tredjepartsopplysningene skal kunne benyttes som tiltenkt, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende innen 1. mars. Ved feil korrigerer dere selv via Altinn med skjema RF-1301 eller RF-1321 (husk også å sende korrigert oppgave til den selvstendig næringsdrivende). Vi minner igjen om at dere skal sende korrigeringer så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

 • I de tilfellene der vi oppretter leverandører for deg, er det vi som foretar merkingen. Da er det viktig at dere gir oss beskjed om hvilke leverandører som er uten fast forretningssted. De av dere som oppretter nye leverandører selv, må utføre denne merkingen selv. Slik gjør du det:

  • Organisasjonsnummer uten mellomrom mellom siffer skal være registrert i fane «1-Lev.»
  • Adressen skal være fullstendig og oppdatert i fane «2-Adresse» (det er til denne adressen vi sender årsoppgaven, om denne er feil sendes returen til dere for behandling).
  • «Bekreftet oppgaveplikt» skal velges i feltet «Oppgaveplikt» i fane «3-Faktura» (det er denne merkingen som identifiserer leverandøren som selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted).
  Merking av leverandører uten fast forretningssted

  Husk at god kvalitet på opplysningene i leverandørregisteret for selvstendig næringsdrivende er viktig: Både fordi vi manuelt sjekker aller fakturaer med merverdiavgiftskode 00 fra de uten fast forretningssted, og dekker utgifter til utskrift, pakking og porto av årsoppgaver til disse. Men også fordi dere må håndtere alle henvendelser fra leverandører som mottar årsoppgave, og utføre eventuelle endringer i innrapporterte opplysninger (med skjema RF-1301 eller RF-1321på Altinn), samt sende ut årsoppgaver som kommer i retur til rett adresse og oppdatere leverandørregisteret.

  Merk at ved innlesing av leverandørinformasjon fra forsystemer (CS15) tilsvarer «Bekreftet oppgaveplikt» tallet «2» i feltet «control». Det er dere som har ansvar for at selvstendig næringsdrivende merkes korrekt, også om leverandørregisteret oppdateres fra fil.

 • Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal innrapporteres.

  Andre typer utbetaling til næringsdrivende opphavsmann enn godtgjørelse for opphavsrett, for eksempel vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden eller lignende skal rapporteres igjennom denne ordningen. Honorar og annen godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk for selve opphavsretten skal imidlertid innrapporteres i egen ordning. Les mer om godtgjøring til opphavsmann til åndsverk på skatteetaten.no. 

  Det er alltid fakturert beløp eksklusive merverdiavgift som skal innrapporteres. Det er uten betydning om den næringsdrivende velger å spesifisere sitt honorar. Fakturert beløp skal innrapporteres også om de skal dekke utgifter som for eksempel reiseutgifter.

  Det er fakturadato og ikke utbetalingsdato som avgjør hvilket inntektsår beløpet skal innrapporteres for. Det vil si at om fakturadato for eksempel er 31. desember 2018, skal det innrapporteres på inntektsåret 2018, selv om dere utbetaler beløpet først i 2019.


 • Tilskudd og erstatninger er ikke det samme som kjøp av tjenester, og det er dermed ikke plikt til å innrapportere beløpet på denne måten (leverandørregisteret skal altså ikke merkes med "Bekreftet oppgaveplikt" med mindre det er kjøp av tjenester).

  Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted er hjemlet i ligningsloven § 5–9 bokstav e – og dekker ikke rapportering av oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader med mer som er utbetalt i inntektsåret.

  Dette er ivaretatt med at det kun er føringer på kontoer i 5*, 6* og 7000-serien som blir med i beløpet til innrapportering gjennom løsningen for kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.

  Merk at det finnes en annen bestemmelse for kontrolloppgaver etter ligningsloven § 6–3 nr. 2 og 3 og forskrift av 17. april 2008 nr. 386 skal levere oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret. Opplysningsplikten videreføres i ny skatteforvaltningsloven § 7-9 og ny skatteforvaltningsforskrift som trådde i kraft fra 1. januar 2017.

  Skatteetatens sider for tredjepartsopplysninger

 • Om det er lønn som skal utbetales til en ansatt, skal det utbetales via lønnssystemet og innrapporteres via a-meldingen.

  Dere må også vurdere om oppdragstakeren faktisk ikke driver næringsvirksomhet, men i stedet må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag om leverandøren ikke er registrert med et foretak i enhetsregisteret. Konkluderer dere med at det ikke er næringsvirksomhet, skal utbetalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-melding.

  Du kan si at den største forskjellen mellom en selvstendig næringsdrivende og en lønnstaker, er at en selvstendig næringsdrivende påtar seg å utføre bestemte oppdrag for egen regning og risiko, mens en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren. Dersom næring skal det utbetales via fakturasystemet, og dersom lønnstaker skal det utbetales via lønnssystemet.

  Dersom det er næring og ikke lønn blir det neste spørsmålet om vedkommende har fast forretningssted eller ikke.

 • Det er dere, oppdragsgiver, som har ansvaret for å avklare om enkeltpersonforetaket har fast forretningssted eller ikke. 

  For mer om innrapportering av tredjepartsopplysninger, se Skatteetatens veiledning.

  Det er dere som må avklare med den enkelte oppdragstaker om det dreier seg om en selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, eventuelt kan dere rådføre dere med nærmeste Skattekontor.

  Om enkeltpersonforetaket er uten fast forretningssted skal leverandøren merkes med "Bekreftet oppgaveplikt" i leverandørregisteret, da dere har opplysningsplikt når det utbetales vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art når oppdragstakeren er selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge. 

  Vederlag til selvstendig næringsdrivende med fast forretningssted eller næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller et ansvarlig selskap, gir ikke opplysningsplikt om betalingen.

 • XML-filen til Skatteetaten blir liggende på Opal_con i mappe År- 2018/Rapporter/09 Årsoppgjør også etter dere har hentet den for å innrapportere via skjema RF_1301 på Altinn.

  Hvilke bilag beløpet består av, finner dere ved å sette opp en spørring i UBW(Agresso).

 • Da har du tatt på deg ansvar for å manuelt holde orden på denne informasjonen og melde inn til Altinn og leverandører selv.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?