3.1 Attestasjon, godkjenning og kontering av manuelle utbetalinger - Delservice

Hensikten med rutinen er å beskrive attestering og godkjenning av bestillinger og manuelle utbetalinger i henhold til det som er fastsatt i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 2.5 og 5.3.

Utløsende hendelse 

Kunden skal gjennomføre en bestilling eller manuell utbetaling. Manuelle utbetalinger er slike som ikke kan følge ordinær rutine for bilagsbehandling.

Berører andre rutiner

  • 3.2 Bokføring av manuelle utbetalinger
  • 3.3 Rutine for utbetaling av tilskudd

Generelt om attestasjon, kontering og kontroll

Attestasjonskontrollen skal utføres av en annen person enn den som benytter sin budsjettdisponeringsmyndighet. For transaksjoner som gjelder små beløp kan virksomheten velge å la vedkommende med budsjettdisponeringsmyndighet også utføre attestasjonskontrollen.

  • Den som attesterer bilaget eller utbetalingsgrunnlaget skal kontrollere at grunnlaget er et originalbilag som viser hva utbetalingen gjelder, eventuelt med referanse til hvor slik dokumentasjon finnes. Husk at originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring til andre media hvis lagringen møter kravene om at regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være forsvarlig sikret mot ødeleggelse, tap og endring.
  • Kontrollere at bilaget/dokumentasjonen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
  • Angi konteringsinformasjon, eventuelt kontrollere at påført konteringsinformasjon er korrekt.
  • Kontrollere at en eventuell utbetaling av et tilskudd er i overensstemmelse med vedtak og at tilskuddsmottaker har sendt inn eventuell dokumentasjon og/eller aksept av vilkår.
  • Datere og signere for utført attestasjon.

Utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet

Ved utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet skal det påses at

  • det er hjemmel for utbetalingen eller bestillingen, og at den er i overensstemmelse med gjeldende regelverk
  • utbetalingen har budsjettmessig dekning
  • disposisjonen er økonomisk forsvarlig

Dokumentasjonene for utøvd budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig på dokumentasjonen, tilskuddsbrev eller lignende.

Gyldig fra 1. februar 2016

Oppdatert: 22. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord