C6 Avstemming av arbeidsgiveravgift - nettobudsjetterte virksomheter

Lønnsoppgavepliktige ytelser skal spesifiseres per periode etter kontoene i regnskapssystemet og rapporterte data til skatteoppkrever skal kunne avstemmes mot tilsvarende registrerte og bokførte data i økonomisystemet.

Oppdatert

Se bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.4.3 g) og 5.2.4.4.

Dette er nærmere beskrevet i rundskriv R-103 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter og rundskriv R-5/2006 om Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Definisjon på reiseforskyvning: Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring. Dette betyr at det for hver innrapportering vil være en differanse mellom bokført grunnlag arbeidsgiveravgift i regnskapssystemet for reiser kjørt etter siste hovedlønn i måneden og frem til siste dag i måneden.

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift hentes fra SAP. Beløpene føres inn i kolonne B.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC05A

DFØ

Sum beregnet arbeidsgiveravgift hentes fra SAP og føres inn i kolonne C.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC06P

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Beløpet for bokført skyldig AGA registreres i kolonne D, beløpet for betalt AGA registreres i kolonne F.

Browserspørring "C06 NTO Avst.AGA"

DFØ

Sum AGA av utbet. FP hentes fra SAP og føres inn i kolonne H.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC06F

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Beløpet for utgiftsført konto 54** registreres i kolonne I.

Browsermal "C06 NTO Avst.AGA"

DFØ

Eventuelle differanser som fremkommer i kolonne G, I, N og R må redegjøres for i rubrikken ”Forklaring differanse”.


DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.


Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?