S5 Avstemming av inntektsført bevilgning - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

I henhold til SRS 10 Inntekt fra bevilgninger er motsatt sammenstilling hovedprinsippet for inntektsføring av bevilgninger. Bevilgninger inntektsføres i den perioden da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere utføres, det vil si i den perioden kostnadene påløper.

Utgifter som er knyttet til gjennomføring av bevilgningsfinansierte oppgaver skal kostnadsføres i samme periode som ressursene forbrukes. Inntekt fra bevilgning inntektsføres i henhold til motsatt sammenstilling. Kostnadene knyttet til statsoppdraget styrer dermed inntektsføring av bevilgning. 

Denne avstemmingen skal sikre at totale inntekter og totale utgifter er i balanse og det foretas en kontroll av at konto 1991 og 390* er lik.

Avstemmingen følger forenklet metode for inntektsføring av bevilgning iht. veiledning til standard kontoplan konto 390.

Fremgangsmåte

Kjør browserrapport S05A i Unit4 ERP. Overfør beløpene til avstemmingsmappen. Kontroller at totale posteringer på kontoklasse 3 samsvarer med tilsvarende utgifter i kontogruppe 4*-81. Eventuelle differanser må forklares med tiltak som gjøres for å rette.

Kjør browserrapport S05B i Unit4 ERP, overfør beløpene til avstemmingsmappen. Det foretas en kontroll av at konto 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift samsvarer med konto 390* Inntekt fra bevilgning til ordinær drift. Eventuelle differanser må forklares med tiltak som gjøres for å rette differansen.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?