S11 Avstemming av avsetning feriepenger og avsetning påløpt lønn

Oppdatert

Bakgrunn

I henhold til SRS 25 Ytelser til ansatte skal lønn og andre personalkostnader kostnadsføres etter hvert som de påløper. Påløpt, ikke forfalt lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift bør kostnadsføres løpende og avsettes som gjeld frem til utbetalingstidspunktet.

Denne avstemmingen skal kontrollere at avsatt påløpt feriepenger er avsatt med tilsvarende gjeldspost i balansen. Avstemmingen kontrollerer også at avsatt påløpt overtid og reisetid til utbetaling og feriepenger av disse er avsatt med tilsvarende gjeldspost i balansen. I denne kontrollen vil også eventuelle feilposteringer på aktuelle konti avdekkes.

Justeringer for feriepenger for ansatte som blir berørt av sammenslåinger eller overføring av deler av virksomheten til andre virksomheter, gjøres automatisk i SAP. I denne rutinen foretas en korrigering av gjeldspostene med motkonto 1993 Korrigering avsetning feriepenger. Det kan komme korrigeringer på avsetning av feriepenger fra SAP mot konto 1993. Dette bør kostnadsføres i Unit4 ERP, da det kun skal være korrigeringer mot 1993 som gjelder sammenslåinger eller overføring av deler av virksomheten til andre virksomheter.

Fremgangsmåte

Kontroller at konto 5012/5112 og 5013/5113 samsvarer med konto 2941. Fordi det foretas en justering mellom konto 2941 og konto 1993 for ansatte som er berørt av sammenslåinger eller overføring mellom statlige virksomheter, må kontrollen justeres for saldo på konto 1993.

Kontroller at sum konto 5050/5150/5000/5100 har tilsvarende saldo med motsatt fortegn på konto 2915. Kontroller også at sum konto 5080/5180 har tilsvarende saldo med motsatt fortegn på konto 2942. Merk at avstemmingen her kun tar en kontroll på avsetninger med bilagsart M* (ingen kontanteffekt).

Browserrapport «S11A» kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til avstemmingsmappen.

For virksomheter som benytter DFØs systemløsninger for avsetninger 

Lønnsavsetningene skal avstemmes mot grunnlaget i SAP. Denne avstemmingen bør gjennomføres minimum hvert tertial.

I kolonne B skal endringen i saldo for perioden på konto 2915 legges inn, denne summen fremkommer som en delsum for de ulike periodene i browserrapport S11B.

I kolonne C skal beløp fra grunnlaget i SAP legges inn. Noter kjørenummer fra denne browserrapporten. Kjørenummer finnes i tekstfeltet og er i dette eksemplet nr 5, «Avsetning overtid/reise 000000000005 201901». Kjør rapport YPT_BUDSJ_LOG i SAP for aktuelt kjørenummer, hak av for «HR-data» og overfør totalsum for avsetning på konto 2915 til avstemmingsmappen. Merk at dette tallet må legges inn i debet slik det vises i SAP og ikke i kredit slik det vises i Unit4 ERP.

I kolonne D og E skal beløp for reversering 1 og reversering 2 av avsetning legges inn. Beløpet hentes fra det bilaget som har reversering i tekstfeltet i browserrapport S11B.

Differansekolonne F kontrollerer at avsetningen for de ulike periodene i sin helhet er reversert. Det er også en kontroll av om det er en differanse i den aktuelle perioden (kolonne G). Til slutt er det en kontroll av om det er forskjell mellom saldo i regnskapet og avsetningene fra SAP. For virksomheter som har null i kolonne J så viser saldo på konto 2915 kun avsetning fra SAP. Dersom det er en forskjell mellom saldo i Unit4 ERP og avsetninger så tyder det på at det er foretatt manuelle avsetninger på konto 2915. Det bør spesifiseres i avstemmingsmappen hva dette gjelder.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?