Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift – for DFØs kunder

Her finner du nyttig hjelp i arbeidet med nettoføringsordningen for MVA i staten – i praksis.

Oppdatert

Generell informasjon for alle statlige virksomheter

Alt av regelverk og generell informasjon om nettoføringsordningen, finner du i lenken under. Informasjonen på den siden gjelder for alle statlige virksomheter som er omfattet av nettoføringsordningen.

Informasjon til regnskapskunder

På denne siden finner du informasjon, eksempler og koder som gjelder for DFØs regnskapskunder.

Attestanter og godkjennere

Det er viktig at både attestanter og godkjennere gjør seg kjent med alt regelverk for nettoføringsordningen. Ved kontering av inngående faktura, må den som er attestant og godkjenner i fakturasystemet bruke riktig mva-kode for korrekt merverdiavgiftsberegning på leverandørfaktura. Kodene beregner automatisk korrekt merverdiavgift til konto 1987 i kontant/virksomhetsregnskapet, som igjen blir bokført på kapittel 1633 post 01 i statsregnskapet.

Godkjennere innen lønnsområdet må også kontrollere riktig bruk av utgiftstyper ved reiser og utgiftsrefusjoner.

Mva-koder

Mva-kode Forklaring
Mva-kode 7 25 % mva i staten - generell sats
Mva-kode 7M 15 % mva i staten - redusert sats, som bare skal benyttes ved mat i næring (videreforedling av mat)
Mva-kode 7P 12 % mva i staten - lav sats, og benyttes til personbefordring,
NRK-lisens, leie av kursrom på hoteller (uten servering),
fornøyelsesparker, kino, muséer, store idrettsarrangementer m.m.
Mva-kode 7T Utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet (fjernleverbare tjenester) -
genererer automatisk kode 7G, som skaper posteringer til mva-konti, dvs. oppgjør med mva.
Mva-kode 79 Registrering av direktepostert mva i staten med 100 %
Mva-kode 0 Ingen avgiftsbehandling, dvs. ikke avgiftsplikt og ingen belastning på nettoføringsordningen

Fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

 • Informasjonen som gis her er ikke uttømmende når det gjelder Merverdiavgiftslovens regler. Merverdiavgiftshåndboken fra Skattedirektoratet finner du her.

  Forutsetningen for å beregne en såkalt “snudd avregning” er at tjenesten som kjøpes ville vært merverdiavgiftspliktig ved innenlands omsetning.

  Det skal betales utgående merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Med fjernlevering menes omsetning av tjenester hvor utførelsen eller levering etter tjenestens art, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Merverdiavgift ved innførsel skal beregnes og betales av næringsdrivende hjemmehørende i Norge, og stat og kommune eller institusjon som eies eller drives av stat eller kommune.

  Merverdiavgiftsgrunnlaget skal være omsetningsverdien av tjenesten. Næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette beregningsgrunnlaget for avgiften og selve avgiften som utgående avgift på post 7 i den ordinære omsetningsoppgaven. Næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave når avgiftsbeløpet overstiger kr 500 for kvartalet.

  DFØ har gjort systemtilpasninger i våre faktura- og regnskapssystemer ved å opprette nye mva-koder for å ivareta de nye kravene til bokføring i nettoføringsordningen. Virksomheter som er innenfor nettoføringsordningen, må bruke kodene riktig.

  Det er fire hovedgrupper når det gjelder avgiftsbehandling:

  1. Virksomhet er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og er utenfor nettoordningen
  2. Virksomhet er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og innenfor nettoordningen
  3. Virksomhet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og er utenfor nettoordningen
  4. Belastningsfullmakt

  Kombinasjoner av ovennevnte grupper kan forekomme.

 • Tidligere opprettet kode, da denne type kjøp inntraff og skulle avgiftsbehandles også før nettoføringsordningen.

  Mva-kode 3T skal kun benyttes av virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige, og som er unntatt nettoføringsordningen.

  Næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette og innbetale utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave (RF-0005 Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt) når avgiftsbeløpet overstiger kr 500 for kvartalet, jf. Merverdiavgiftsloven § 11-3 og § 15-6.

  Når beløpet er under kr 500 i kvartalet, skal avgiften aldri innberettes eller betales inn. Beløpet skal ikke akkumuleres opp fra kvartal til kvartal. Oppgaveterminen for omvendt avgiftsplikt følger ikke terminene for den ordinære omsetningsoppgaven, som er 6.terminer i året. Omvendt avgiftsplikt har 4.terminer i året.

  Eksempel på bruk av mva-kode 3T

  Virksomhet X - Kjøp av tjenester fra utenlandsk leverandør – mva-kode 3T

  Faktura mottatt fra utenlandsk leverandør:

  alt

  Kontering i fakturasystemet – Bruk av mva-kode 3T:

  Bokføring i regnskapssystemet:

  Vederlaget, som er angitt i utenlandsk valuta på mottatte faktura, blir omregnet til NOK i fakturasystemet. Ved bruk av mva-kode 3T i fakturasystemet, skjer det en automatisk beregning av korrekt mva i regnskapssystemet, ved overføring av transaksjonen.

  Merverdiavgiftskode 3T beregner automatisk 25% utgående merverdiavgift av nettobeløpet på fakturaen, og beregnet merverdiavgift vil bli bokført kredit på konto 2703 Utgående mva, kjøp av tjenester fra utlandet. Bruttobeløpet på fakturaen belastes på den oppgitte kontoen i fakturasystemet, og i dette eksempelet debet konto 6870 (netto+beregnet mva). Nettobeløpet fra fakturaen vil fremkomme som kredit på konto 2401 Leverandørgjeld utland, og stå der til betaling går ut fra bank.

  alt

  Som grunnlag for innbetaling av skyldig mva, kan virksomheten benytte regnskapsrapport “Omsetningsoppgave for tjenesteimport”. Dette vil være grunnlaget for utfylling av RF-0005 “Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt”.

  alt
 • Mva-kode 7T skal kun benyttes av virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige, og som er innenfor nettoføringsordningen.

  Næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette og innbetale utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave (RF-0005 Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt) når avgiftsbeløpet overstiger kr 500 for kvartalet, jf. Merverdiavgiftsloven § 11-3 og § 15-6. Ref. pkt 1.

  Merverdiavgiftsbeløpet som automatisk blir beregnet ved bruk av kode 7T, blir ved bruk av denne koden bokført på konto 1987 og kap/post 163301, og belastet statskonto 163301 i Kontantregnskapet/ Statsregnskapet.

  Eksempel på bruk av mva-kode 7T:

  Faktura mottatt fra utenlandsk leverandør:

  alt

  Kontering i fakturasystemet – Bruk av mva-kode 7T

  alt

  Bokføring i regnskapssystemet:

  Ved bruk av mva-kode 7T, blir bruttobeløpet i fakturasystemet (som er omregnet til NOK) bokført uforandret i regnskapssystemet, og i dette eksemplet til konto 6520. Ved bruk av mva-kode 7T, vil det bli beregnet merverdiavgift, som vil fremkomme kredit på konto 2703 Utgående mva, kjøp av tjenester fra utlandet. I tillegg vil det bli generert en ny bokføringslinje, hvor beregnet merverdiavgifts-beløp blir bokført debet på konto 1987. Bruttobeløpet fra fakturaen vil fremkomme på konto 2401 Leverandørgjeld utland, og stå der til betaling går ut fra bank.

  alt
 • Mva-kode 3F skal kun benyttes av virksomheter som er merverdiavgiftspliktige, og som ikke er innenfor nettoføringsordningen.

  Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og utenfor nettoføringsordningen, vil ha fradragsrett for den beregnede merverdiavgiften som inngående merverdiavgift.

  Næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette beregningsgrunnlaget for avgiften og selve avgiften som utgående avgift på post 7 i den ordinære omsetningsoppgaven.

  Eksempel på bruk av mva-kode 3F:

  Faktura mottatt fra utenlandsk leverandør:

  alt

  Kontering i fakturasystemet – Bruk av mva-kode 3F:

  alt

  Bokføring i regnskapssystemet:

  Ved bruk av mva-kode 3F, blir bruttobeløpet i fakturasystemet (som er omregnet til NOK) bokført uforandret i regnskapssystemet, og i dette eksemplet debet på konto 6790. Ved bruk av mva-kode 3F, vil det automatisk bli beregnet merverdiavgift, som vanligvis vil fremkomme kredit på konto 2703 Utgående mva, kjøp av tjenester fra utlandet, og debet på konto 2710 Inngående mva høy sats. Dette vil inngå i virksomhetens ordinære omsetningsoppgave. Siden virksomheten i dette eksempelet i hovedsak har til gode penger ved sine mva-oppgjør, har de valgt å bruk fordrings-konti (16xx) i stedet for gjeldskonti (27xx) ved bokføring av inngående og utgående mva. Nettobeløpet på fakturaen vil fremkomme kredit på konto 2401 Leverandørgjeld utland, og stå der til betaling går ut fra bank.

  alt

  Virksomheten i eksemplet har fradragsrett for inngående merverdiavgift da de er merverdiavgiftspliktige. Virksomheten sender inn omsetningsoppgave ved hver termin, og Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet kan dermed også innrapporteres på den ordinære omsetningsoppgaven. Ved bruke av mva-kode 3F, blir bokført inngående- og utgående mva hensyntatt inn i grunnlaget for omsetningsrapporten for virksomheten, post 7 på omsetningsoppgaven.

  Grunnlaget/rapporten for utfylling av ordinær omsetningsoppgave kan tas ut fra regnskapssystemet av virksomhetene selv fra følgende meny:

  alt
 • En virksomhet som mottar belastningsfullmakt på en budsjettpost som inngår i nettoføringsordningen, kan belaste statskonto 163301 selv om virksomheten er utenfor nettoføringsordningen,

  Finansdepartementet har i rundskriv R-101 om statens kontoplan datert 5.12.2014 presisert hvordan belastningsfullmakter skal håndteres. (Oversikt over rundskrivene fra regjeringen.no, finner du her.) Det fremgår av fotnote 1 i pkt. 4.1 (side 3) i rundskrivet at:“Dersom en virksomhet mottar belastningsfullmakt på en budsjettpost (01-49) som inngår i nettoføringsordningen, kan betalt merverdiavgift, ved bruk av fullmakten, posteres på kap. 1633, post 01. Også virksomheter utenfor nettoføringsordningen som mottar slik belastningsfullmakt, kan postere betalt merverdiavgift, ved bruk av belastningsfullmakten, på kap. 1633, post 01.”

  Det er her klargjort at også virksomheter som er utenfor nettoføringsordningen ifølge oversikten i vedlegg 1 til rundskriv R-116, kan postere betalt merverdiavgift ved bruk av belastningsfullmakt de mottar, på kap. 1633, post 01. Opplegget innebærer at det ved belastningsfullmakter primært er kapittel/post som «styrer» om betalt merverdiavgift kan belastes det sentrale kapitlet, ikke om virksomheten som mottar belastningsfullmakten, er innenfor ordningen. (Det vil også si at dersom belastningsfullmakten som mottas er på en budsjettpost (01-49) som ikke inngår i nettoføringsordningen, vil virksomheten ikke kunne belaste kap. 1633 for merverdiavgiften selv om virksomheten som sådan er omfattet av ordningen.)

  Departementer og virksomheter som gir belastningsfullmakt til en virksomhet som er utenfor nettoføringsordningen, bør gjøre oppmerksom på adgangen de har etter rundskriv R-101 og R-116 til å belaste kap. 1633, post 01 for betalt merverdiavgift ved bruk av belastningsfullmakten. Dersom virksomheten benytter denne adgangen, må den ivareta kravene i pkt. 5 i rundskriv R-116 til bokføring, spesifikasjon og rapportering.

  Virksomheter som er utenfor nettoføringsordningen, men som mottar en belastningsfullmakt som er innenfor nettoføringsordningen, bes ta kontakt med DFØ for å få satt opp tilgang til nødvendige mva-koder i faktura - og regnskapssystemene.

  Ifølge R-116 nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen, omhandler kapittel 4.3.2 Bruk av belastningsfullmakt informasjon om hvordan dette skal behandles.

Kjøp av varer fra utenlandsk leverandør

 • Informasjonen som gis her er ikke uttømmende når det gjelder merverdiavgiftslovens regler. Merverdiavgiftshåndboken fra Skattedirektoratet finner du her.

  Ved kjøp av varer som er innenfor mva-loven fra utenlandsk leverandør, vil virksomheten i de fleste tilfeller motta en faktura fra utenlandsk leverandør uten mva-beregning. Faktura må konteres i fakturasystemet med korrekt kostnadskonto, og mva-kode 0 (ingen mva-beregning).

  I tillegg til faktura fra utenlandsk leverandør, vil virksomheten motta en faktura fra speditør, som har tolldeklarert varen ved import. Ved mottak av denne type faktura skal mva-kode 9 benyttes av de virksomhetene som er merverdiavgiftspliktige og utenfor nettoføringsordningen.

  Virksomheter som er innenfor nettoføringsordningen, skal benytte mva-kode 79 ved denne type kjøp og anskaffelser.

  Ved kontering av leverandørfakturaen for selve varen, benyttes mva-kode 0. Ved mottak og kontering av speditørfaktura for tolldeklareringen, benyttes mva-kode 9 eller mva-kode 79.

 • Mva-kode 9 skal kun benyttes av virksomheter som er mva-pliktige og unntatt nettoføringsordningen.

  Eksempel på bruk av mva-kode 9:

  Virksomhet X – Kjøp av varer fra utenlandsk leverandør – mva-kode 9.

  Faktura fra utenlandsk leverandør:

  alt

  Kontering i fakturasystemet – bruk av mva-kode 9:

  alt

  Bokføring i regnskapssystemet:

  Ved bruk av mva-kode 9, blir bruttobeløpet i fakturasystemet bokført uforandret i regnskapssystemet, og i dette eksempelet til oppgitt konto 4060, debet kr 68 683,-. Ved bruk av mva-kode 9, vil det ikke bli beregnet merverdiavgift, men hele beløpet vil automatisk bli bokført på konto 2710 Direktepostering av inng.mva 25%, debet kr 68 683,-. Ved å bruke mva-kode 9, blir det automatisk generert en ekstra konteringsrad, som nuller ut kostnaden på konteringsraden fra fakturasystemet, kredit konto 4060, kr -68 683,-. Bruttobeløpet vil fremkomme på konto 2400 Leverandørgjeld innland, og stå der til betaling går ut fra bank, kredit kr -68 683,-.

  alt

  ;

 • Mva-kode 79 skal kun benyttes av virksomheter som ikke er mva-pliktige og innenfor nettoføringsordningen.

  Ved bruk av mva-kode 79 blir importavgiften på varen direkte postert på konto for nettoføringsordningen, konto 1987.

  Eksempel på bruk av mva-kode 79:

  Faktura fra utenlandsk leverandør:

  alt

  Kontering i fakturasystemet – ved bruk av mva-kode 79:

  alt
 • Ved bruk av mva-kode 79 vil det bli bokført kr 0,- på konto 6640. Beløpet vil i stedet bli automatisk bokført debet på konto 1987 Nettoføringsordningen ved bruk av mva-kode 79. På fakturaen er i tillegg mva-kode 7 benyttet. Ved bruk av kode 7, vil bruttobeløpet av gebyret bli ført på oppgitt konto 6640, og beregnet merverdiavgift av gebyret vil bli bokført på konto 1987 Nettoføringsordningen. Hele beløpet vil bli bokført kredit på konto 2400 Leverandørgjeld innland, og stå der til betaling går ut fra bank.

  alt

Korrigering av feilposterte bilag

Ved feilposteringer på nettoføringsordningen på grunn av feil bruk av mva-kode i fakturasystemet, må dette korrigeres.

 • Det må fylles ut et omposteringsbilag som må registreres eller importeres i regnskapssystemet UBW(Agresso). Leverandørfaktura som er blitt bokført med feil mva-beregning, må først tilbakeføres i sin helhet i regnskapssystemet, og da med samme mva-kode og konteringsstreng som ble benyttet ved opprinnelig kontering av leverandørfaktura. Beløpet som må føres opp i omposteringsbilaget må være beløpet som ble brukt på konteringslinjen i fakturasystemet Contempus/Basware, og med motsatt fortegn (negativt beløp hvis faktura, positivt beløp hvis kreditnota). For å få korrekt bokføring, må faktura bokføres inn igjen med beløpet som ble brukt i konteringslinjen i fakturasystemet og korrekt mva-kode.

  Hvis omposteringen/korrigeringen i regnskapssystemet blir feil, kan denne type omposteringsbilag reverseres automatisk her. (Unntak: Bilag hvor mva-kode 79 og 7T er benyttet, kan ikke automatisk reverseres i regnskapssystemet, pga teknisk oppsett av kodene. Det anbefales heller ikke å bruke automatisk reversering på bilag som inneholder reskontroføringer. Disse må manuelt tilbakeføres med nytt omposteringsbilag.)

  Eksempel på feilført faktura
  Mottatt faktura er blitt kontert med nettoføringsordningens mva-kode 7P og 7, men skulle vært ført på hhv kode 7P og 0:

  Eksempel på feilført faktura

  Kontering i fakturasystemet – Feil bruk av mva-kode 7:

  Kontering i fakturasystemet

  Bokføring:

  Bokføring

  På beløpet som gjelder frokost, er det benyttet feil mva-kode, da utgifter til mat ikke kan belastes nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen. Dette følger av begrensningene som er omtalt i pkt. 4.2.3 i Finansdepartementets rundskriv R-116, der det fremgår at det gjelder tilsvarende begrensninger for denne ordningen som etter merverdiavgiftsloven § 8-3.

  Forslag til omposteringsbilag: Frokostbeløpet er blitt beregnet feil med mva-kode 7 (25%). Dette må tilbakeføres, og bokføres på nytt med mva-kode 0. Husk å bruke tilsvarende beløp som ved kontering i fakturasystemet for at mva- beregningen skal bli korrekt.

  Omposteringsbilag

  Malen for omposteringsbilaget som skal benyttes ved korrigering av feilposteringer i regnskapssystemet er Skjema 6.1 Mal for hovedboks- og omposteringsbilag, som er tilgjengelig her.

Rapporter for spesifikasjon av merverdiavgift

For kunder av DFØ som er omfattet av nettoføringsordningen, er det utviklet to rapporter for bruk til spesifisering av nettoføringsordningen i staten.

 • Rapporten finnes i regnskapssystemet på følgende menyvalg:
  Egne menyer – Felles spesialrapporter – Avstemmingsrapporter

  alt

  Dobbeltklikk på rapportlinjen merket med rød ramme i bildet over. Du kommer da inn i bildet som vist under. Her må du legge inn periode fra og periode til. Trykk deretter F12 for å kjøre rapporten. Når rapporten er ferdig kjørt, kan du gå inn i ajourhold rapportbestilling og åpne den (Rapport XMVAM).

  alt

  Rapporten vil se slik ut:

  alt

  I kolonnene er følgende merverdiavgiftskoder inkludert:

  • Grunnlag merverdiavgift høy sats mva kode 7 og 7G
  • Grunnlag merverdiavgift middels sats mva kode 7M
  • Grunnlag merverdiavgift lav sats mva kode 7P
  • Tollavgift innførsel av varer mva kode 79
 • Rapporten finnes i regnskapssystemet under følgende menyvalg:
  Egne menyer - Felles spesialrapporter - Avstemmingsrapporter

  alt

  Dobbeltklikk på rapportlinjen merket med blå ramme i bildet over. Du kommer da inn i bildet som vist under. Her er det ulike valg du kan gjøre før rapporten kjøres. Som et minimum må du legge inn periode fra og periode til. Trykk deretter F12, for å kjøre rapporten. Når rapporten er ferdig kjørt, kan du gå inn i ajourhold rapportbestilling og åpne den (Rapport XMVAN).

  alt

  Dersom du ønsker det, kan du også begrense rapporten på følgende måter:

  • Mva-kode: merverdiavgiftkoder innenfor Nettoføringsordningen
  • Konto: firesifret underkonto i standard kontoplan
  • Artskonto: tresifret konto i standard kontoplan

  Velger du å beholde * som er foreslått verdi, blir alt som er belastet på nettoføringsordningen i staten på kapittel 1633 post 01med i rapporten for utvalgte kontant periode.

  alt

  Kolonnene «Bilagsnummer betaling» og «Betalingsdato» vil ikke inneholde informasjon i følgende tilfeller: Bilag hvor det ikke skjer noen utbetaling (eks. omposteringsbilag) Bilag fra lønnssystemet (Utbetalingen skjer ikke i regnskapssystemet)

  Utvalget for rapportene er alle transaksjoner som er belastet på statskonto 163301, i Statsregnskapet. (Kilden for rapporten er modulen Kontantregnskapet i regnskapssystemet, som er grunnlaget for opplastingen til Statsregnskapet)

Rundskriv R-116, punkt 5.2 Spesifikasjon av merverdiavgift - nettoføringsordning stiller krav om følgende:

«Virksomheter som inngår i nettoføringsordningen skal kunne spesifisere grunnlaget for merverdiavgiften. Grunnlaget skal være fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert per periode som er rapportert til statsregnskapet. Spesifikasjonen skal vise beløp per konto og totalt. Avgiften skal kunne spesifiseres per transaksjon.»

Dette må ses i sammenheng med omtale i Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.4.3 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, første avsnitt.

Rapportene tilfredsstiller kravene i R-116 til spesifisering og trenger ikke kjøres på spesielle tidspunkt. De kan brukes til å spesifisere beløp ført på nettoføringsordningen, og til analyser hvorvidt merverdiavgiftskoder er brukt korrekt.

Riksrevisjonen kan på forespørsel få utlevert denne rapporten.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?