Økonomiinfo

Økonomiinfo er et økonomistyringsverktøy som gir enkel tilgang til regnskapsinformasjon til bruk i økonomistyring og analyse. I løsningen kan du sammenligne på tvers i virksomheten på dimensjoner som koststed, prosjekt, finansieringskilde og konto. Løsningen bruker grafiske fremstillinger for å gi et overblikk over status. Disse kan også eksporteres for gjenbruk i presentasjoner.

Oppdatert

Verktøyet er tilrettelagt både for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet og virksomheter som fører periodisert i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Målgruppen er ledere og budsjettansvarlige i statlige virksomheter som er regnskapskunder av DFØ.

Løsningen er tett integrert med UBW (Agresso) og utnytter eksisterende informasjon og strukturer. I tillegg henter den måneds- og årsverk fra DFØs lønnssystem.

Opplæringsfilmer om Økonomiinfo 

Her kan du se korte filmer som viser hvordan du kommer i gang med å bruke Økonomiinfo. Her finner du grunnleggende innføring i hva Økonomiinfo er, og funksjonaliteten som er tilgjengelig i løsningen.

Økonomirapporter og nøkkeltall i Økonomiinfo

Når du åpner økonomistyringsverktøyet blir du møtt av et dashbord der du enkelt får et raskt overblikk over økonomisk status. Regnskapsinformasjonen visualiseres gjennom grafiske fremstillinger og indikatorer. Er det områder du ønsker å analysere nærmere kan du navigere fra dashbordet til de underliggende rapporter og nøkkeltall.

 • Resultatrapport 

  Resultatrapporten gir en oversikt over virksomhetens regnskap hittil i år sammenlignet mot budsjett og fjoråret. 

  Løsningen gir deg intuitive analysemuligheter, hvor du kan gjøre sammenligninger på tvers i virksomheten på dimensjoner som koststed, prosjekt, finansieringskilde og konto. Resultatrapporten støttes opp av aktivt bruk av grafiske fremstillinger for å gi et overblikk over status. Disse kan også eksporteres for gjenbruk i presentasjoner. Du får enkelt svar på spørsmål som:

  • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og trenger tettere oppfølging
  • Hva benytter vi ulike finansieringskilder til og er dette i henhold til budsjett?
  • Hvilke deler av organisasjonen bruker midlertidige stillinger?
  • Hvordan fordeler kontorkostnadene seg i organisasjonen?

  Avvik kan du analysere nærmere ved å drille ned til et lavere nivå i løsningen for å identifisere årsaker.  

  Innkjøp fra leverandører 

  Rapporten gir en oversikt over virksomhetens innkjøp, og er et hjelpemiddel til å følge opp leverandører og innkjøp.  Rapporten rangerer leverandørene etter innkjøpsstørrelse, og gir mulighet for å analyser innkjøpene nærmere. Rapporten kan gi deg svar på spørsmål som:

  • Hvilke varer og tjenester kjøpes inn (kontoarter)?
  • Hvilke leverandører benyttes til ulike typer innkjøp?
  • Hvilke deler av organisasjonen kjøper inn?
  • Hvilke leverandører kjøper vi mest fra?
  • Kjøper vi fra mange små leverandører
  • Forbruk gjennom året 

  Ved behov for detaljinformasjon om enkelte innkjøp kan det drilles helt ned til transaksjonsnivå i løsningen.

  Investeringsoversikt (kun SRS)  Rapporten gir en oversikt over gjennomførte investeringer i anleggsmidler hittil i år sammenlignet med budsjett i samme periode. Løsningen gir deg analysemuligheter, hvor du kan gjøre sammenligninger på tvers i virksomheten på dimensjoner som koststed, prosjekt, finansieringskilde og konto.

  Du får svar på spørsmål som:

  • Hvilke deler av organisasjonen investerer i anleggsmidler, og gjennomføres dette i henhold til budsjett?
  • Hvordan finansieres anskaffelser i anleggsmidler?
  • Hvilke typer anleggsmidler investeres det i (kontoarter)?
 • Overtidsandel 

  Overtidskostnad er et uttrykk for merkostnader ved å utføre pålagte arbeidsoppgaver utover normal arbeidstid. Nøkkeltallet overtidsandel viser hvor stor andel disse kostnadene utgjør av lønn- og sosiale kostnader. Ved å følge opp dette nøkkeltallet over tid får du svar på spørsmål som:

  • Hvor stor er overtidsandelen i forhold til budsjett?
  • Skyldes endring i overtidsandel endringer i overtidskostnader eller endringer i sum lønnskostnader?
  • Er det store forskjeller mellom ulike enheter?
  • Har vi en uventet utvikling over tid (trendanalyse)?

  Løsningen gir deg en grafisk fremstilling av utviklingen over tid, hvor du enkelt kan analysere utviklingen i både overtidskostnader og sum lønnskostnader mot budsjett. 

  Lønnskostnad per månedsverk (årsverk)

  Lønnskostnad per månedsverk viser gjennomsnittlig direkte lønnskostnader pr månedsverk (årsverk) i virksomheten.

  Ved å følge opp nøkkeltallet over tid får du svar på spørsmål som:

  • Hva koster et månedsverk?
  • Har kostnaden pr månedsverk endret seg over tid?
  • Skyldes endringen i nøkkeltallet utviklingen i lønnskostnad eller månedsverk?
  • Hvilke enheter har størst avvik mot budsjett?
  • Er det vesentlige forskjeller mellom ulike enheter?
  • Antall månedsverk sysselsatt i virksomheten, og fordelingen av disse mellom enheter

  Løsningen viser grafisk utviklingen i lønnskostnader og månedsverk over tid. 

  Lønnskostnad per årsverk inngår som ett av seks anbefalte nøkkeltall i årsrapportens del II. 

  Lønnsandel av driftskostnader

  Lønnsandel av driftskostnader viser hvor stor andel av virksomhetens driftskostnader som er relatert til lønnskostnader. 

  Du får svar på spørsmål som:

  • Hvor mye utgjør lønn av totale driftskostnader?
  • Interne forskjeller mellom enheter
  • Hvilke enheter har størst avvik mot budsjett?
  • Har lønnskostnadsandelen endret seg over tid?

  Løsningen presenterer grafisk utviklingen i lønnskostnader og sum driftskostnader over tid. Lønnsandel av driftskostnader inngår som ett av seks anbefalte nøkkeltall i årsrapportens del II.  

 • Reisekostnad per månedsverk (årsverk) 

  Reisekostnad per månedsverk (årsverk) viser hvor store reise- og diettkostnader som er knyttet til hvert månedsverk (årsverk) i virksomheten.

  Du får svar på spørsmål som:

  • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
  • Skyldes endringer i nøkkeltallet endringer i reisekostnader eller månedsverk?
  • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)? 

  Konsulentandel av lønnskostnader / Konsulentandel av driftskostnader 

  Konsulentandel av lønnskostnader viser hvor stor andel kostnader til fremmede tjenester utgjør av sum lønn og sosiale kostnader og fremmede tjenester.

  Konsulentandel av driftskostnader viser hvor stor andel kostnader til fremmede tjenester utgjør av sum driftskostnader.

  Du får svar på spørsmål som:

  • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
  • Skyldes endringene uventet utvikling i forbruk av konsulenttjenester, eller endringer i lønns- og driftskostnader?
  • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)?

  Driftskostnad per månedsverk (årsverk) 

  Nøkkeltallet viser hvor store driftskostnader som er knyttet til hvert månedsverk (årsverk) i virksomheten. 

  Du får svar på spørsmål som:

  • Hvilke koststeder har størst avvik fra budsjett og hvordan er de interne forskjellene?
  • Skyldes endringene uventet utvikling i driftskostnader eller endringer i månedsverk?
  • Nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)?
 • Avskrivningsandel 

  Avskrivningsandel viser hvor stor andel av anleggsgruppen som er avskrevet, og er et grunnlag for å vurdere fremtidig investeringsbehov. 

  Ved å følge opp nøkkeltallene over tid får du svar på spørsmål som

  • Hvordan er avskrivningsandelen per anleggsgruppe på virksomhets- og koststedsnivå?
  • Hvordan utvikler nøkkeltallet seg i forhold til fjoråret og er det eventuelt avvik?
  • Hvordan utvikler andel avskrivninger per anleggsgruppe seg over tid (trendanalyse) 
  • Er det vesentlige forskjeller mellom interne enheter? 

   Opprettholdelsesgrad 

  Opprettholdelsesgrad viser hvor mye nyinvesteringer (tilganger) i perioden utgjør av forbruket (av- og nedskrivninger), og er et uttrykk på hvorvidt virksomheten «tærer på» eller «fornyer» eiendelene. Nøkkeltallet er relevant å styre på dersom eiendeler er kritiske for virksomhetens måloppnåelse.

  Ved å følge opp nøkkeltallene over tid får du svar på spørsmål som:

  • Hvordan er opprettholdelsesgraden per anleggsgruppe på virksomhets- og koststedsnivå?
  • Hvordan utvikler nøkkeltallet seg i forhold til budsjett eller fjoråret?
  • Har gjennomførte investeringer vært iht. budsjett i perioden?
  • Hvorfor er det avvik i forhold til tidligere perioder?
  • Hvordan utvikler opprettholdelsesgraden per anleggsgruppe seg over tid (trendanalyse) enten på virksomhetsnivå eller per koststed? 

  Bevilgningsandel 

  Bevilgningsandel viser hvor stor andel av inntektene som er knyttet til samfunnsoppdraget. Nøkkeltallet er mest relevant for virksomheter som har en vesentlig andel transaksjonsbaserte inntekter. 

  Du får svar på spørsmål som

  • Er andel transaksjonsbaserte inntekter i tråd med budsjett?
  • Hvordan er nøkkeltallets utvikling over tid (trendanalyse)? 

Eksempler

Eksempel på dashbord
Eksempel på dashbord
Eksempel på resultatrapport
Eksempel på resultatrapport
Eksempel på rapport Innkjøp fra leverandør
Eksempel på rapport Innkjøp fra leverandør

Ta kontakt 

Ta kontakt om du vil innføre Økonomiinfo i din virksomhet. I tillegg til løsningen tilbyr vi også kurs og veiledningsnotat i praktisk bruk. Send en e-post til regnskap@dfo.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?