Veiledning for postering av kapitalinnskudd

Denne veiledningen gjelder for føring av finansielle eiendeler i UBW.

Publisert

Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse. Ettersom staten benytter kontantprinsippet, er det i utgangspunktet bare finansielle eiendeler (kontantbeholdninger) som inngår i kapitalregnskapet. Hovedfokus er derfor på kontantbeholdninger, fond, verdipapirer, stiftelseskapital og kapital i statsforetak og kapitaltilskudd til statsbedriftene, utlån, fordringer og statsgjeld.

I følge Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 3.5.3 skal kapitalposter fremgå som eiendeler eller forpliktelser i virksomhetens kontospesifikasjon. Videre sier bestemmelsen at eiendeler skal føres etter kostpris på transaksjonstidspunkt og omvurderinger foretas normalt ikke. 

Kapitalinnskudd

På konto 1310 Kapitalinnskudd føres kapitalinnskudd som i henhold til rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet skal rapporteres på post 95 under avdeling 4.

Kontoen benyttes til bokføring av langsiktig eierkapital i offentlige foretak og internasjonale organisasjoner, med unntak av aksjekapital. Som eksempel på kapitalinnskudd kan nevnes statens innskuddskapital i statens forvaltningsbedrifter, statens grunnfondsinnskudd i statsbankene og innskudd i fond.

 • I dette eksempelet overfører et departement midler til et fond. Midlene som overføres skal stå som fast kapital i fondet og ikke brukes til fondets formål. Renteavkastningen skal brukes til fondets formål.

  Vi forutsetter at beløpet er belastet arbeidskonto ut (1941) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1941 og konto 1949.

  Innskuddet krediteres konto 1941 og debiteres konto 1310. For postering på konto 1310 brukes utgiftskapittel og post 95.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell:

  Postering nr
  KontoKontotekstBeløpBilagsartFinansiering (dim 4)
  1Kredit1941Arbeidskonto ut
  -500.000HB eller tilsvarende
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Debet1941Arbeidskonto ut
  500.000Automat- postering, utløst av postering mot 1941
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Kredit1949Oppgjørskonto ut
  -500.000Automat- postering, utløst av postering mot 1941
  60XXXX
  1Debet1310Kapitalinnskudd
  500.000HB eller tilsvarende
  Utgiftskapittel og post 95 

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket foretak eller fond posteringene gjelder.

 • Fondet i eksempel 1 opphører og midlene tilbakebetales til departementet.

  Vi forutsetter at tilbakebetalingen er godskrevet arbeidskonto inn (1931) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1931 og konto 1939.

  Tilbakebetalingen føres debet konto 1931 og krediteres konto 8210. For postering på konto 8210 brukes inntektskapittel og post 95 som verdi i dim 4.

  Deretter debiteres konto 8210 og konto 1310 krediteres. Disse posteringene skal ikke påvirke kontantregnskapet og føres derfor med bilagsart for memorialposteringer.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell: 

  Postering nr
  KontoKontotekstBeløpBilagsartDim 4
  1Debet1931Arbeidskonto inn
  500.000HB eller tilsvarende
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Kredit1931Arbeidskonto inn
  -500.000Automatpostering, utløst av postering mot 1931
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Debet1939Oppgjørskonto inn
  500.000Automatpostering, utløst av postering mot 1931
  60XXXX 
  1Kredit8210Tilbakeføring fra statlige fond
  -500.000HB eller tilsvarende
  Inntekt post 95
  2Kredit1310Kapitalinnskudd
  -500.000Memorialpostering
  Samme dimensjonsverdi som innskuddet ble postert mot ved opprinnelig utbetaling
  2Debet8210Tilbakeføring fra statlige fond
  500.000Memorialpostering
  Inntekt post 95

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket foretak eller fond posteringene gjelder.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?