Prinsippendringer i regnskapet for 2019 som følge av endringer i SRS 10

De statlige regnskapsstandardene ble i desember 2018 oppdatert med en rekke forenklinger som er aktuelle å ta i bruk fra 2019. Noen av forenklingene innebærer en endring i benyttede regnskapsprinsipper. I dette kundenotatet presenterer vi endringen i SRS 10 vedrørende regnskapsføringen av inntekt fra bevilgning. I tillegg beskriver vi hvordan dere kan gjennomføre en prinsippendring i regnskapet ved overgangen til regnskapsåret 2019.

Oppdatert

I desember publiserte Finansdepartementet et oppdatert sett med statlige regnskapsstandarder (SRS) med virkning fra regnskapsåret 2019. Endringene i SRS 1 og SRS 10 er obligatoriske først fra regnskapsåret 2020, men vi anbefaler alle å ta disse i bruk allerede fra 2019.

Nye regler for inntektsføring av bevilgning

Bruttobudsjetterte virksomheter har nå en forenklet praktisering av prinsippet om motsatt sammenstilling. Dette innebærer at inntekt fra bevilgninger beregnes som differansen mellom periodens kostnader og opptjente transaksjonsbaserte inntekter, og eventuelle inntekter fra tilskudd og overføringer til virksomheten. Dette betyr at resultatet av periodens aktiviteter blir null. Den tidligere begrensningen om at virksomheten ikke kan inntektsføre mer enn samlet tildeling er ikke lengre aktuell.

Som følge av endringene i reglene for inntektsføring av bevilgning vil det ikke lenger være behov for å bokføre utsatt inntekt knyttet til investeringer som finansieres av bevilgninger:

  • D: 391 Inntektsført bevilgning benyttet til investeringer (debitering)
  • K: 215 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Det vil heller ikke være behov for å inntektsføre et beløp tilsvarende avskrivninger:

  • D: 215 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
  • K: 395 Inntektsføring av avsetning knyttet til anleggsmidler (avskrivninger)

Regnskapsføring av prinsippendring

Endringene i SRS 10 medfører en prinsippendring relatert til behandlingen av inntekt fra bevilgning. Etter SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil skal virkningen av en prinsippendring føres mot avregninger. For bruttobudsjetterte virksomheter vil dette være konto 1990 Avregnet med statskassen – andre tidsavgrensningsposter (IB).

For å gjennomføre prinsippendringen i regnskapet for 2019 må saldo på konto 215x Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler nullstilles i periode 201900 med bilagsdato 01.01.2019:

  •   D: 215x Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
  •   K: 1990 Avregnet med statskassen – andre tidsavgrensningsposter (IB).

Andre endringer

Rutine 4.4 Periodeavslutning anlegg og 5.1 Inntektsføring av bevilgning er oppdatert med forenklet metode for inntektsføring av bevilgning i SRS 10.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?