Lav merverdiavgiftssats 6 prosent tilbake til 12 prosent

Informasjon om økning i lav merverdiavgiftssats fra 6 prosent til 12 prosent fra og med 1. oktober 2021. Her omtaler vi hva dere må gjøre i forbindelse med endring av merverdiavgiftssatsen.

Oppdatert

Vi viser til kundenotat Reduksjon i lav merverdiavgiftssats av 2. april 2020. Stortinget vedtok 31. mars 2020 å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april 2020. Fra og med 1. oktober 2021 vil lav merverdiavgiftssats gå tilbake til opprinnelig sats på 12 prosent. Den lave satsen gjelder for enkelte tjenester som for eksempel persontransport og overnatting, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Det er leveringstidspunktet som er avgjørende for hvilken merverdiavgiftssats som skal benyttes, uavhengig av når tjenesten er fakturert og betalt. For tjenester levert før 1. oktober 2021 skal det derfor beregnes 6 prosent merverdiavgift, mens for tjenester levert etter dette tidspunkt skal det beregnes 12 prosent.

Hva må du endre?

Din virksomhet må oppdatere den lave merverdiavgiftssatsen i deres egne systemer – og forsystemer om dere har dette. Dette er blant annet viktig for at eventuelle integrasjoner mellom systemene skal fungere som forutsatt.

Slik løser vi dette for deg i DFØs systemer

Regnskapssystemet

Vi endrer fra 6 prosent til 12 prosent i de eksisterende merverdiavgiftskodene for lav merverdiavgiftssats. Merverdiavgiftskodene er datostyrte, slik at de beregner 6 prosent merverdiavgift for faktura og bilag med bilagsdato til og med 30. september 2021, mens det for fakturaer og bilag med bilagsdato fra og med 1. oktober 2021 vil bli beregnet 12 prosent merverdiavgift.

Dette vil gjelde for følgende merverdiavgiftskoder i Unit4 ERP:

For virksomheter registrert i merverdiavgiftsregisteret:

  • 1L/1R Inngående merverdiavgift lav sats
  • 3L/3R Utgående merverdiavgift lav sats

For virksomheter innenfor nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten:

  • 7P Nettoordning merverdiavgift lav sats

Det forekommer noen avvik fra standard oppsett av koder. Vi endrer alle merverdiavgiftskoder i Unit4 ERP som i dag er registrert med 6 prosent til ny avgiftssats på 12 prosent.

Lønnssystemet

Vi endrer navn på utgiftstypene som blir berørt av endringen i merverdiavgiftssats i SAP. Det foretas ingen beregning av merverdiavgift i SAP. Dette gjøres når lønnsfil overføres til Unit4 ERP eller annet økonomisystem.

Praktiske konsekvenser for regnskapet

Korrigering av merverdiavgift på reiseregninger

Bilagsdato på lønnsfilene som leses inn i Unit4 ERP vil være lik konteringsdatoen til reisekjøringen i SAP, og ikke lik datoen for reisen. Det betyr at reiser gjennomført før 1. oktober, men som utbetales først etter 1. oktober, blir beregnet med 12 prosent merverdiavgift til tross for at kvitteringen viser 6 prosent merverdiavgift.

Korreksjoner må gjøres direkte i regnskapet. Fullservicekunder registrerer korreksjonene som digitale bilag, eller sender bilag til oss for registrering. Delservicekunder registrerer selv korreksjonsbilag i Unit4 ERP.

For å finne reiser som er gjennomført før 1. oktober, men utbetalt først etter 1. oktober, kan dere benytte rapporten YHR_REISEDATA i SAP. Ved å kjøre rapporten med Konteringsdato etter 1. oktober og oppsett Reise MVA under Oppsett får man en liste over alle reiser i konteringsperioden med start- og sluttdato for hver enkel reise. Ved å filtrere på relevante avgiftskoder kan man finne de linjene som må korrigeres i Unit4 ERP. Kun posteringer med konteringsdato 1. oktober eller senere i regnskapet skal korrigeres.

For å korrigere avgiftsberegningen må det føres to bilag i regnskapet:

De bokførte utgiftene føres tilbake i sin helhet i Unit4 ERP med samme merverdiavgiftskode, bilagsdato og konteringsstreng som ble benyttet ved bokføring av reisekjøringen i Unit4 ERP. Beløpet som skal føres på omposteringsbilaget må være bruttobeløpet, og med motsatt fortegn. Dette tilbakefører avgiftsberegningen på 12 prosent.

Eksempel bilag 1:

De aktuelle reisene føres inn igjen med bruttobeløp og samme merverdiavgiftskode (for eksempel 7P eller 1R), men da med en bilagsdato før 1. oktober. Dette gjør at vi får en ny avgiftsberegning på 6 prosent.

Eksempel bilag 2:

Begge bilagene bokføres i samme regnskapsperiode, men med ulik bilagsdato. Vi anbefaler at motposten for begge bilagene er en interimskonto i balansen som går i null når alle posteringer er gjennomført.

Det er tilstrekkelig å gjennomføre korrigeringen månedlig før rapportering til statsregnskapet, og ikke i etterkant av hver reisekjøring.

Det er greit å være oppmerksom på at det kan komme inngående fakturaer som gjelder reiser foretatt før 1. oktober, men som har fakturadato etter 1. oktober. Hvis det mottas en faktura med feil fakturadato, må leverandøren utstede en kreditnota, og deretter fakturere på nytt slik at avgiftssatsen som beregnes i systemet blir korrekt.

MVA-melding for 5. termin

Endring av sats kommer midt i 5. termin, noe som vil si at det må rapporteres på to ulike merverdiavgiftssatser i post 5 i MVA-meldingen. Ved forrige satsendring ble dette kommentert av Skatteetaten i prinsipputtalelse av 08.04.2021. Vi viser til Regnskap Norges artikkel av 22.09.2021, hvor Skatteetaten er blitt kontaktet for en avklaring av denne problemstillingen i forbindelse med den kommende satsendringen. Denne informasjonen er hentet fra artikkelen:

«Regnskap Norge har (…) over telefon med Skatteetaten fått opplyst at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt, og at det vil komme en feilmelding i post 5 som følge av at avgiftsbeløpet ikke stemmer med grunnlaget, forutsatt bruk av to satser.

Etter det opplyste løses dette ved å legge inn en forklaring i MVA-meldingens kommentarfelt. Det kan derfor synes som om «spennet» i MVA-meldingens post 5 og 16 er fjernet, men at det likevel løser seg med en kort forklaring.»

Utgående faktura

Vi viser til Skatteetatens prinsipputtalelser av 08.04.2020 og 16.12.2015 for håndtering av fakturering i forbindelse med endring av merverdiavgiftssats. Merverdiavgift skal beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for levering og uttak. Det vil altså være leveringstidspunktet som er avgjørende for hvilken sats som skal anvendes. Tjenester som er levert før endring i sats må faktureres med fakturadato før 1. oktober. Det skal beregnes 12 prosent merverdiavgift ved forskuddsfakturering av tjenester som leveres fra og med 1. oktober.

Dersom det er inngått en kontrakt om levering før økning i merverdiavgiftssatsen, er mottaker forpliktet til å betale et tillegg tilsvarende den forhøyde satsen. Det vil imidlertid være mulig for selger å ta kostnaden knyttet til den forhøyde satsen selv. Selger kan velge å betale inn hele merverdiavgiftsbeløpet til staten, og dermed ikke kreve inn den økte satsen fra kjøper.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?