Føringskontoplanen er oppdatert

Vi har oppdatert føringskontoplanen med endringene i standard kontoplan for 2019. I tillegg har vi endret en rekke kontoer til bruk i regnskapsføringen etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Oppdatert

Føringskontoplanen er i hovedsak endret som følge av:

  • endringer i kontogruppe 67 i standard kontoplan for 2019
  • endringer i SRS-kontoer som følge av endringer i SRS-ene fra 2019
  • endringer i SRS-kontoer som følge av nye løsninger i DFØs systemer

I tillegg er en rekke kontoer fjernet siden de ikke lengre er aktuelle pga. tidligere regelverksendringer.

Føringskontoplanen med veiledning finner du på våre kundesider.

Endringer i kontogruppe 67

Kontogruppe 67 er med nye kontoer for konsulenttjenester og andre fremmede tjenester som følge av endringer i standard kontoplan for 2019. I tillegg er det lagt inn veiledningstekst om hvordan kjøp av tilleggskapasitet skal behandles.

Endringene tilsvarer informasjonen i kundenotat Bokføring av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester i regnskapet fra 2019, publisert 11. desember 2018.

Endringer i kontoplanen som følge av endringer i SRS-ene

Finansdepartementet publiserte nye og oppdaterte SRS-er i desember 2018. Endringene i SRS 10 Inntekt fra bevilgning, tilskudd og overføringer til virksomheter, samt overføringer til og fra staten introduserer en forenklet inntektsføring av bevilgning for bruttobudsjetterte virksomheter. Endringene er obligatoriske fra 2020, men vi anbefaler alle å ta disse i bruk allerede fra 2019.

Endringene medfører at en rekke kontoer knyttet til inntekt fra bevilgning ikke lengre er aktuelle for bruttobudsjetterte virksomheter. Dette er merket i føringskontoplanen i kolonnen kommentarer. I tillegg har mange av kontoene fått tillegg i navnet for å vise at de i hovedsak kun brukes av nettobudsjetterte virksomheter fremover.

Endringer i kontoplanen som følge av nye systemløsninger på lønnsområdet

Kontoene for avsetninger på lønnsområdet har til nå lagt opp til en svært detaljert regnskapsføring på både resultat- og balansesiden. Vi har fått tilbakemelding om at de mange kontoene kan gjøre det vanskelig å forstå alle posteringene i det periodiserte regnskapet. Dette er spesielt aktuelt for ledere og andre som bruker regnskapet til styringsformål, men som ikke er fagpersoner innen regnskap.

Vi har i løpet av 2018 utviklet en rekke systemløsninger som automatiserer avsetningene som skal gjøres på lønnsområdet i henhold til SRS 25 Ytelser til ansatte. Ved utvikling av løsningene ville det være en fordel at kontobruken var enklere og mer standardisert enn det som har vært tilfellet tidligere.

Basert på disse to forholdene har vi gjennomgått avsetningskontoer på lønnsområdet i føringskontoplanen. Målet har vært å redusere antall resultat og balansekontoer, samtidig som vi ønsket at kontobruken skulle kunne bidra til bedre styring. For eksempel har vi i balansen brukt ulike kontoer til avsetning av overtid som utbetales til den ansatte og avsetning av tidsaldoer som ikke medfører en utbetaling. Disse kontoene kan dermed brukes til å estimere fremtidige utbetalinger i oppfølgingen av kontantrapporteringen.

En oppsummering av nye kontoer er oppsummert i vedlegget Oversikt over forenklet kontobruk for lønnsavsetninger.

Endringer i kontoplanen som følge av nye systemløsninger for avstemming

Vi har også fått tilbakemelding om at det er krevende å avstemme forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd når man benytter periodiseringsfunksjonalitet i UBW. Vi jobber med en ny løsning som skal kunne avstemme og spesifisere disse balansepostene bedre. For at løsningen skal fungere er det en fordel at det benyttes «rene» kontoer for forskuddsbetalt leie, andre forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd.

Føringskontoplanen er dermed oppdatert slik at det er separate kontoer for bruk av periodiseringsfunksjonalitet og manuelle avsetninger på følgende måte:

  • Konto 1700 Forskuddsbetalt leie (UBW)
  • Konto 1701 Forksuddbetalt leie (manuelle avsetninger)

Tilsvarende er gjort for konto 179 Andre forskuddsbetalte kostnader og 290 Mottatt forskudd. I kommer med mer informasjon om bruken av kontoene når den nye løsningen er klar.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?