Bokføring av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester i regnskapet fra 2019

Fra og med 2019 skal kjøp av konsulenttjenester bokføres på separate kontoer i regnskapet. Standard kontoplan er oppdatert med nye kontoer i kontogruppe 67 Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester. Kontoene er obligatoriske å bruke for alle statlige virksomheter. I dette kundenotatet presenterer vi endringene og lister hvilke aktiviteter dere bør gjennomføre for å følge de nye kravene.

Oppdatert

Hensikten med endringene er å synliggjøre bedre bruken av konsulenttjenester i staten. Dette betyr at dere fra 2019 må skille mellom kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede tjenester ved kontering av inngående fakturaer.

Tjenester som dekkes av følgende definisjon er å anse som en konsulenttjeneste:

En konsulent er en ekstern (fysisk eller juridisk) person med spesialkompetanse som for en tidsavgrenset periode engasjeres av virksomheten for å utføre en konkret definert oppgave.

Kjøp av tjenester som ikke dekkes av definisjonen, er å anse som annen fremmed tjeneste.

Endringene medfører at kontogruppe 67 endrer navn fra Kjøp av fremmede tjenester til Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester. I tillegg er inndelingen av og innholdet i kontoene endret for å reflektere skillet mellom konsulenttjenester og andre fremmede tjenester.

For virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), skal konsulenttjenester som gjelder utvikling av anleggsmidler balanseføres på eiendelskonto på samme måte som tidligere.

Nye kontoer fra 2019

Basert på endringene i standard kontoplan har vi foreslått følgende nye kontoer for kontogruppe 67 fra og med 2019:

Konto Kontonavn
6700 Konsulenttjenester innen økonomi og revisjon
6701 Konsulenttjenester innen juss – juridisk bistand
6710 Konsulenttjenester til utvikling av programvare og IKT-løsninger
6720 Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling mv.
6721 Konsulenttjenester til rekruttering mv.
6722 Konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgiving, design mv.
6730 Andre konsulenttjenester
6740 Innleie av vikarer
6750 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT
6760 Kjøp av lønns- og regnskapstjenester
6780 Kjøp av andre fremmede tjenester

Det er mulig å spesifisere kontoene ytterligere dersom dere har behov for det. En beskrivelse av innholdet i de enkelte kontoene er inkludert i vedlegget.

Hva må din virksomhet gjøre som følge av disse endringene?

Dere bør gjennomføre følgende aktiviteter som følge av endringene i standard kontoplan:

1. Vurdere hvilke endringer som må gjøres i kontoplanen

Alle virksomheter må opprette nye kontoer i kontoplanen som følge av endringene.

For mange virksomheter vil det være tilstrekkelig å ta i bruk de foreslåtte kontoene som er listet opp over, mens andre vil ha behov for å detaljere kontoene ytterligere basert på informasjonsbehovet i regnskapet.

2. Opprette nye kontoer for 2019

Dere må bestille oppretting av nye kontoer ved å ta kontakt med oss på regnskap@dfo.no. Bestillingen gjøres på vanlig måte ved bruk av skjema 5.

3. Informere internt i virksomheten om nye kontoer i kontogruppe 67

Det kan være mange i virksomheten som blir påvirket av endringene i kontoplanen. Personer som attesterer og godkjenner inngående fakturaer, må bli gjort kjent med endringene for å kunne kontere fakturaer riktig i 2019. I tillegg kan det være andre brukere av regnskapet som bør informeres om endringene, for eksempel controllere og prosjektledere.

Dere bør også vurdere hvordan dere skal inkludere dette i interne rutiner på regnskapsområdet.

4. Vurdere behovet for omposteringer i 2019

Ved overgangen til nye kontoer er det en risiko for feilkontering av inngående fakturer. Dere bør ta en gjennomgang av kontoene i begynnelsen av 2019 for å se om det er behov for omposteringer slik at fakturaer bokføres og rapporteres på riktig konto.

For bruttobudsjetterte virksomheter bør dere også vurdere om det er behov for å gjøre omposteringer i kontantregnskapet for fakturaer som er bokført i 2018, men først betales i 2019. Når fakturaen blir betalt i 2019 vil den overføres til kontantregnskapet på den kontoen fakturaen opprinnelig var bokført på. Denne kontoen kan ha hatt et annet formål i 2018 enn i 2019. For eksempel vil en faktura bokført på konto 6720 i 2018 gjelde tjenester til løpende drift på IKT-området, mens denne kontoen i 2019 gjelder konsulenttjenester til organisasjonsutvikling.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?