45/2019 Presisering angående rapportering av brudd på arbeidsmiljøloven

DFØ ønsker å komme med noen presiseringer rundt rapportering av brudd på arbeidsmiljøloven ettersom vi har fått mange henvendelser om dette den siste tiden.

Oppdatert

DFØ har den siste tiden mottatt flere henvendelser angående rapportering av brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i lønnssystemet. Dette tyder på at oppfølging av arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven er et særlig relevant tema for øyeblikket. Dette kan ha sammenheng med de siste ukers medieoppslag angående brudd på arbeidsmiljøloven. DFØ ønsker derfor å komme med noen presiseringer angående dette.

Lønnssystemet har systemstøtte for å hjelpe virksomheter med å fange opp AML-brudd. Både ledere og fagbrukere har mulighet til å ta ut rapporter på varsler. I tillegg sendes det fortløpende meldinger ut til ledere når systemet plukker opp hendelser som bør følges opp.

Lønnssystemet sender ut varsler på grunnlag av registrert tid som er evaluert opp mot konkrete timegrenser som de står definert i arbeidsmiljøloven §10-5 (3).

  • Ved tidevaluering på hverdager sjekker SAP om det finnes ansatte som har registrert mer enn 13 timer arbeidstid på en dag. Dersom dette er tilfelle, genereres det et varsel, og dette varselet sendes også til leder.
  • Hver søndag blir det i tillegg gjort en utvidet kontroll som sjekker om noen ansatte har registrert tid utover 48 timer i løpet av én uke, eller 384 timer over 8 uker. Også i disse tilfellene genereres det varsler, og disse sendes også ut til leder.
  • Varsler som sendes ut til leder slettes ikke selv om forholdene som førte til varslene rettes opp i.
  • Rapport over AML-brudd vil vise et mer oppdatert bilde over aktuelle forhold, men også denne oppdateres kun når tidevalueringen kjøres om natten.

Det er viktig for oss å være tydelige på at et varsel ikke er entydig med et brudd på arbeidsmiljøloven. Disse varslene sjekker kun om registrert arbeidstid overskrider arbeidstidsbegrensningene i arbeidsmiljøloven. AML-varslingssystemet har ikke noen forutsetning for å vurdere arbeidstiden som er registrert opp mot andre avtaler, slik som særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten eller andre individuelle arbeidstidsordninger.

Varsler som sendes fra SAP bør derfor kun anses som et godt verktøy for å rette oppmerksomhet mot mulige feilsituasjoner. Slike situasjoner bør så følges opp av ledere og fagpersoner i virksomheten for å sikre at arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid blir ivaretatt.

Systemrapporter på AML-varsler bør derfor ikke brukes som grunnlag for statistikk på overtredelser av arbeidsmiljøloven. Hver virksomhet må selv lage rutiner for utarbeide helhetlige og endelige oversikter over sin arbeidstidssituasjon.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?