Koronaviruset: Informasjon og veiledning til statlige virksomheter

På denne siden finner du veiledning om økonomiregelverket, midlertidige unntak fra krav i regelverket og annen relevant informasjon til statlige virksomheter i forbindelse med koronaviruset. Vi oppdaterer innholdet på siden fortløpende.

Oppdatert

Midlertidige unntak fra økonomiregelverket

 • Virksomhetene er gitt unntak fra kravene i bestemmelsene punkt 5.2.4.2 til kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Formålet er å bidra til at virksomhetene blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid. Unntaket gjelder ved utbetalinger til fast ansatte og til midlertidig ansatte.

  Unntaket innebærer at virksomhetene kan fravike de konkrete kravene til kontroller av lønnsberegningsforslaget så langt det er nødvendig. Før attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen skal likevel bankkontonummer til mottakere kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Det er også stilt krav om etterkontroller, se omtale i rundskrivet.

  Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på 7 måneder, til 31. mars 2021.

 • Finansdepartementet har i rundskriv R-100 gitt statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester, unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 2.5.2.2 om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i virksomheten. Unntaket innebærer at disse virksomhetene kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen, dersom fravær hos virksomheten gjør det nødvendig. Unntaket gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast ansatte og til midlertidig ansatte. Les mer om denne avtalen og bistand fra DFØ.

  Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på 7 måneder, til 31. mars 2021.

 • Statlige virksomheter har fått unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 3.7.3.1 om at «kredittid skal utnyttes». Formålet er å avhjelpe likviditetsproblemer for private leverandører til staten ved å legge til rette for raskere og førtidig utbetaling til leverandører som har likviditetsproblemer.

  Statlige virksomheter som mottar varer og tjenester fra leverandører i privat sektor, kan utbetale til leverandøren så snart transaksjonskontrollene i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten er gjennomført (jf. bestemmelsene punkt 2.5.2) og før kredittiden er utløpt.

  Unntaket innebærer at statlige virksomheter får adgang til, men ikke et pålegg om, å utbetale fakturaer fra leverandører i privat sektor før forfall. Det fremgår av formålet at adgangen er knyttet til leverandører som har likviditetsproblemer. Virksomheten må vurdere om unntaket skal brukes og i hvilke tilfeller, innenfor det omtalte formålet og innenfor vilkårene som er satt om at transaksjonskontrollene skal være gjennomført.

  Utformingen av unntaket knyttet til kredittid i rundskriv R-100 av 1. september 2020 er justert i forhold til rundskriv R-100 av 26. mars 2020 (som det nye rundskrivet erstatter). Dette gjelder både ved at formålet med unntaket er spisset til å hjelpe leverandører som har likviditetsproblemer, og ved at virksomhetene kan utbetale til leverandørene før kredittiden er utløpt (tidligere var dette formulert med skal). Disse justeringene legger til rette for at betaling til leverandører uten likviditetsproblemer kan skje ved forfallsdato uten at virksomheten gjør en manuell korrigering av forfallsdatoen (det vil si etter hovedregelen i økonomiregelverket). Unntaket legger samtidig til rette for at virksomheten kan gjøre en førtidig utbetaling, blant annet dersom leverandører som har likviditetsproblemer opplyser om dette eller virksomheten på annen måte har kunnskap om at leverandører har likviditetsproblemer.

  Unntaket i rundskriv R-100 for utbetaling før kredittiden er utløpt, gjelder midlertidig for en periode på 2 måneder, til 31. oktober 2020.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?