Koronaviruset: Informasjon og veiledning til statlige virksomheter

På denne siden finner du veiledning om økonomiregelverket, midlertidige unntak fra krav i regelverket og annen relevant informasjon til statlige virksomheter i forbindelse med koronaviruset. Vi oppdaterer innholdet på siden fortløpende.

Oppdatert

Midlertidige unntak fra økonomiregelverket

 • Virksomhetene er gitt unntak fra kravene i bestemmelsene punkt 5.2.4.2 til kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Formålet er å bidra til at virksomhetene blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid. Unntaket gjelder ved utbetalinger til fast ansatte og til midlertidig ansatte.

  Unntaket innebærer at virksomhetene kan fravike de konkrete kravene til kontroller av lønnsberegningsforslaget så langt det er nødvendig. Før attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen skal likevel bankkontonummer til mottakere kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Det er også stilt krav om etterkontroller, se omtale i rundskrivet.

  Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på 5 måneder, til 31. august 2020.

 • Finansdepartementet har i rundskriv R-100 gitt statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester, unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 2.5.2.2 om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i virksomheten. Unntaket innebærer at disse virksomhetene kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen, dersom fravær hos virksomheten gjør det nødvendig. Unntaket gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast ansatte og til midlertidig ansatte. Les mer om denne avtalen og bistand fra DFØ.

  Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på 5 måneder, til 31. august 2020.

 • Statlige virksomheter har fått unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 3.7.3.1 om at «kredittid skal utnyttes». Formålet å avhjelpe likviditetsutfordringer for private leverandører til staten ved å legge til rette for raskere og førtidig utbetaling til disse. Finansdepartementet har lagt til grunn at statlige virksomheter som mottar varer og tjenester fra leverandører i privat sektor, skal utbetale til leverandøren så snart transaksjonskontrollene i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten er gjennomført og før kredittiden er utløpt.

  Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på 5 måneder, til 31. august 2020.

 • Det følger av krav til attestasjon av utgifter i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 2.5.2.2 og 5.3.5.2, at varer må være mottatt før virksomheten kan foreta utbetaling. Som følge av koronaviruset har Skatteetaten fått et midlertidig unntak fra deler av kravene til attestasjonskontroller. Unntaket gjelder i situasjoner der virksomheten ikke har mulighet for å motta og kontrollere varer som er bestilt. Unntaket har også bakgrunn i at leverandører kan få likviditetsproblemer dersom de ikke får anledning til å levere og få betalt for de varene virksomheten har bestilt.

  Skatteetaten har på grunn av koronaviruset måttet stenge kontorlokaler. Det er derfor per nå ikke ansatte til stede for å fysisk ta imot vareleveranser fra leverandører og gjennomføre mottakskontroller. Det kan derfor oppstå situasjoner der leverandører står klare til å levere varer til etaten i tråd med det som er bestilt/avtalt, men at etaten ikke er i stand til å motta leveransene på kontorstedene eller på andre steder som eventuelt kan være egnet.

  DFØ ga Skatteetaten et midlertid unntak fra bestemmelsene punkt 5.3.5.2 første ledd bokstav c. Det medfører at attestasjon av faktura kan skje uten at kontroll av varemottak er gjennomført i forkant. Unntaket er gitt for situasjoner der leverandøren kan levere det som er bestilt, men virksomheten ikke har mulighet for å motta varene. Det er stilt som vilkår at begrunnelse skal inngå som del av kjøpsdokumentasjonen. Virksomheten må også holde oversikt over fakturaer som er betalt uten at varer er mottatt, som grunnlag for senere oppfølging dersom varene ikke mottas uoppfordret når situasjonen igjen gjør det mulig. Unntaket gjelder frem til 31. august 2020.

  Les svaret på unntakssøknaden fra DFØ til Skattetetaten.

  Andre statlige virksomheter som opplever lignende situasjoner, kan ta kontakt med DFØ for å få avklart om det er behov for å søke om unntak fra krav i økonomiregelverket.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?