Hva innebærer gjennomføring?

Ledelsen i virksomheten har ansvaret for at mål og resultatkrav og føringer fra overordnet myndighet blir oppfylt innenfor rammen av disponible ressurser, men det er ikke ledelsen som står for selve gjennomføringen av planene.

Oppdatert

Gjennomføringen skjer i form av oppgaver og aktiviteter knyttet til virksomhetens ordinære drift eller utvikling. Innsatsfaktorer i form av penger, materiell og kompetanse brukes til drift og utvikling av produkter og tjenester for interne eller eksterne brukere og målgrupper.

Effektiv ressursbruk

Statlige virksomheter skal oppnå best mulig resultater med effektiv ressursbruk. Effektiv ressursbruk handler om to forhold:

  • formålseffektivitet (å gjøre de riktige tingene)
  • kostnadseffektivitet / produktivitet (å gjøre tingene riktig)

Med andre ord: Å gjøre de rette tingene riktig er essensen av effektiv ressursbruk. For å få til dette er det viktig at statlige virksomheter utvikler kunnskapsgrunnlaget sitt gjennom systematisk bruk av måling, evaluering og analyse, og bruker denne kunnskapen til styring og kontroll og kontinuerlig læring og forbedring. 

God internkontroll

Effektiv ressursbruk er avhengig av god internkontroll. I praksis handler internkontroll om at virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser blir utformet, gjennomført og fulgt opp på en måte som bidrar til å oppfylle mål og krav. En velfungerende internkontroll gir rimelig sikkerhet for at virksomheten

  • driver målrettet og effektivt
  • har pålitelig intern og ekstern rapportering
  • overholder lover og regler, både interne og eksterne

Gevinstrealisering

Mange av oppgavene i en virksomhet blir organisert som prosjekter. Arbeid med gevinstrealisering er sentralt i prosjekter. Gevinstrealisering som metode innebærer å planlegge og organisere for å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp slik at disse gevinstene faktisk blir realisert. Det er ledelsen som er ansvarlig for gevinstrealiseringen, ikke det enkelte prosjekt. 

Sentral veiledning i denne fasen

Krav i økonomiregelverket til denne fasen

Virksomhetens ledelse har ansvaret for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og fastsatte mål og prioriteringer fra departementet (bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.2). 

Virksomheten har ansvaret for at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter, følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser, og for at det etableres løpende informasjons- og kommunikasjonsrutiner for rapportering og gjennomføring av planer (bestemmelsene punkt 2.3.2). 

Videre stilles det i punkt 2.4 krav om at alle virksomheter skal etablere internkontroll, og at internkontrollen primært skal være innebygd i virksomhetens interne styring.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?