Hva innebærer det å fastsette mål?

Denne fasen i virksomhetsstyringen handler om å omsette overordnede mål og strategier fra overordnet myndighet, til mål, styringsparametere og resultatkrav på lavere nivå som virksomheten kan styre etter.

Oppdatert

Når virksomhetens ledelse konkretiserer overordnede mål gjennom å sette mål på lavere nivåer, som for eksempel mål for produkter/tjenester, aktiviteter/prosesser eller innsatsfaktorer, er det viktig at ledelsen samtidig kommuniserer hva ønsket effekt av dette skal være for brukere eller samfunnet.

Fastsette mål for det aktuelle året

Ledelsen prioriterer mål og eventuelle resultatkrav for det aktuelle året. Dette skjer innenfor rammen av disponible ressurser og øvrige føringer de har fått fra overordnet myndighet. Ledelsen kan bruke risikovurderinger som verktøy for å identifisere mål, styringsparametere og resultatkrav som krever spesiell oppmerksomhet i styringen. De årlige prioriterte målene og resultatkravene må alltid ha en tydelig forankring i de overordnede målene som ligger fast over tid.

Når virksomhetens ledelse retter oppmerksomheten mot utvalgte mål, og eventuelt etablerer styringsparametere og resultatkrav knyttet til disse, er selve utvalgsprosessen viktig for kvaliteten i styringen. God fag- og metodekompetanse er avgjørende for valg av styringsparametere og resultatkrav.

Det er viktig å definere hva ledelsen ønsker svar på, og dermed hva slags styringsinformasjon ledelsen trenger, før det blir definert kilder og metoder for å innhente denne styringsinformasjonen. Ledelsen vil ofte ha behov for en kombinasjon av kvalitative og kvantitative styringsparametere og resultatkrav og mer dyptgående analyser og evalueringer.

I mange statlige virksomheter er det vanskelig å fange opp og beskrive effektene som skapes for brukere og samfunnet. Styringsparametere eller resultatkrav alene representerer sjelden hele sannheten. Enkeltmålinger kan bare gi et forenklet bilde av hva virksomheten får til. Mange vesentlige virkninger kan ikke fanges opp. Vær derfor oppmerksom på at styringsparametere og resultatkrav kun gir indikasjoner på måloppnåelse, og ikke er mål i seg selv som ledelsen bør styre etter.

Fastsette mål over tid

Virksomheter har også behov for å følge med på utviklingen over tid. Mange etablerer derfor styringsparametere som ligger fast gjennom flere år, og som kan belyse tilstanden hos målgruppene. I tillegg til løpende resultatmålinger kan evalueringer og analyser gi dybdekunnskap som det ellers er vanskelig å fange opp.

For å planlegge og styre langsiktig, kan det være hensiktsmessig å utarbeide en strategi for virksomheten. En strategi fastsetter retningen for de viktigste oppgavene og binder sammen overordnede rammer og føringer og gjennomføringen av samfunnsoppdraget.

Krav i økonomiregelverket til denne fasen

Alle virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet (reglement for økonomistyring i staten § 4 bokstav b). Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet.

Kravet om å fastsette mål og resultatkrav fremgår også av bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.2 bokstav b, mens det av punkt 2.3.1 fremgår at virksomhetens ledelse har ansvaret for å utarbeide strategier med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset virksomhetens egenart.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?