Om utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen er en felles instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen. Formålet med utredningsinstruksen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak.

Oppdatert

Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Dette innebærer at du skal utarbeide gode beslutningsgrunnlag før du iverksetter eventuelle tiltak.

Instruksens virkeområde er bredt. Den omfatter, med visse unntak, alle statlige tiltak som har virkninger utover den virksomheten som utreder tiltaket. Instruksen stiller tydelige krav til hva en utredning alltid skal inneholde, og gir veiledning om hvordan du skal vurdere om du trenger mer omfattende analyse. Instruksen har også bestemmelser om at du skal involvere berørte parter tidlig og hvordan du skal legge opp høringsprosessen.

Det er seks spørsmål som en utredning alltid skal svare på. Hvor grundig disse spørsmålene skal besvares, avhenger blant annet av hvor store tiltak som vurderes og hvor vesentlige virkninger de forventes å medføre.

Vi deler utredninger inn i tre kategorier, etter hvor grundige de er:

  • minimumsanalyse
  • forenklet analyse
  • samfunnsøkonomisk analyse

Det er ikke alltid slik at mer utredning gir bedre beslutningsgrunnlag. Mindre tiltak kan utredes enklere og mer kortfattet enn mer omfattende tiltak. Les mer om hvor grundig du må utrede og lær mer om bruk av utredninger.

Kontaktinfo

Spørsmål om tolkning og råd om utredningsinstruksen og utredninger
DFØ svarer på spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes, i tillegg til Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 som skal følges ved samfunnsøkonomisk analyse. Vi tilbyr også veiledning, kurs og nettverk, og kan gi råd om enkeltutredninger og bistå med å utarbeide tema- eller sektorveiledere.

Send en e-post til postmottak@dfo.no eller ta eventuelt direkte kontakt med Arne Bjørdal Langan på telefon 913 40 577. Vi behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder.

Spørsmål om lover og forskrifter
Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder lover og forskrifter (kapittel 4). For spørsmål om lover og forskrifter, kontakt Justis- og beredskapsdepartementet på telefonnummer 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Spørsmål om EØS- og Schengen-saker
Utenriksdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og øvrige kapitler som gjelder for EØS- og Schengen-saker). For spørsmål om EØS- og Schengen-saker, kontakt EØS-senteret på eos-senteret@mfa.no.

Fant du det du lette etter?