Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks ble fastsatt 19. februar og trer i kraft fra 1. mars 2016. Utredningsinstruksen beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak. Formålet med instruksen er å sikre gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med DFØ hvis du har spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes. Vi tar gjerne imot innspill til hvordan utredningsinstruksen og veileder til utredningsinstruksen kan forbedres og tydeliggjøres. Henvendelser skal sendes til:

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Gry Hamarsland: 934 00 988
  • Elisabeth Aarseth: 480 397 06
  • Anne Johansen: 990 48 319

For spørsmål om lover og forskrifter, kontakt Justisdepartementet på telefonnummer:

22 24 53 62 eller 22 24 53 63

For spørsmål om EØS- og Schengen-saker, kontakt EØS-senteret på:

eos-senteret@mfa.no

Den nye instruksen

Bestemmelsene i den nye instruksen er enklere og mer konkrete. Reglene skal sammen med veilederen til instruksen være enkle å forstå og være greie å praktisere.

Instruksens virkeområde er bredt. Den omfatter, med visse unntak, alle statlige tiltak som har virkninger utover den virksomheten som utreder tiltaket. Instruksen stiller tydelige minimumskrav til hva en utredning alltid skal inneholde, og stiller krav om når det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. Instruksen har også bestemmelser om at man skal involvere berørte parter tidlig og hvordan høringsprosessen skal legges opp.

Videre har instruksen bestemmelser som gjelder særskilt for lov- og forskriftsarbeid, og egne bestemmelser ved utredning av EØS- og Schengen-saker.

DFØ har laget en veileder til utredningsinstruksen, som skal gi økt forståelse av kravene i instruksen. Veilederen er ment for ledere i statelige forvaltningsorgan som er ansvarlig for å utrede statlige tiltak, og for dem som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak.

Forvaltningsansvar for instruksen

Finansdepartementet har 1. mars 2016 delegert ansvaret med å forvalte instruksen og for å veilede om bestemmelsene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

DFØ vil ta imot innspill og svare på spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal forstås og tolkes. Vi tilbyr også kompetansehevende tiltak om hvordan man gjennomfører utredninger i samsvar med instruksen.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder lover og forskrifter (kapittel 4). Utenriksdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og øvrige kapitler som gjelder for EØS- og Schengen-saker).