Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen skal følges ved utredning av statlige tiltak. DFØ forvalter instruksen og tilbyr kompetansetjenester til departementer og virksomheter.

Oppdatert

Om utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen er en felles instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen. Instruksens virkeområde er bredt. Den omfatter, med visse unntak, alle statlige tiltak som har virkninger utover den virksomheten som utreder tiltaket. Instruksen stiller tydelige minimumskrav til hva en utredning alltid skal inneholde, og gir veiledning om hvordan du skal vurdere om du trenger mer omfattende analyse. Når tiltak antas å ha vesentlige virkninger, setter instruksen krav til at det skal gjennomføres samfunnsøkonomisk analyse. For mindre tiltak kan du gjennomføre en minimumsanalyse eller en forenklet analyse. Instruksen har også bestemmelser om at man skal involvere berørte parter tidlig og hvordan høringsprosessen skal legges opp.

Når du skal utrede tiltak som du forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, setter instruksen krav til at du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. For mindre tiltak kan du gjennomføre en minimumsanalyse eller en forenklet analyse.

DFØ har laget en veileder til utredningsinstruksen, som skal gi økt forståelse av kravene i instruksen. Veilederen er ment for ledere i statlige forvaltningsorgan som er ansvarlig for å utrede statlige tiltak, og for dem som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak. Du kan også bestille en trykt utgave av veileder til utredningsinstruksen ved å sende en e-post til forvaltning@dfo.no

Om samfunnsøkonomisk analyse

Når du skal utrede tiltak som du forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, skal du gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Finansdepartementets rundskriv R109 fastsetter prinsipper og krav ved utarbeidelse av slike analyser.

En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk metode for å utarbeide informative beslutningsgrunnlag. Analysen skal finne frem til ulike offentlige tiltak som kan bidra til å løse et samfunnsproblem, og synliggjøre hvilke virkninger tiltakene vil føre til for ulike grupper i samfunnet. Virkningene skal tallfestes og verdsettes så langt det er mulig, hensiktsmessig og faglig forsvarlig. Tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet skal vurderes, og usikkerheten ved hvert tiltak skal belyses. Analysen gir beslutningstaker et solid beslutningsgrunnlag for å prioritere mellom ulike tiltak.

Skal du bestille, gjennomføre eller kvalitetssikre en utredning?

For alle som skal bestille, gjennomføre eller kvalitetssikre inneholdet i en utredning anbefaler vi våre sider om utredninger. Her finner dere blant annet regelverk og veiledere om utredninger og eksempler på hvordan de ulike delene av minimumskravene kan besvares.

Spørsmål om utredningsinstruksen?

DFØ svarer på spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes. Vi tilbyr også veiledning, kurs og nettverk og har en rekke praktiske hjelpemidler på nettsidene våre. Vi kan også gi råd om enkeltutredninger og bistå med å utarbeide tema- eller sektorveiledere.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder lover og forskrifter (kapittel 4). For spørsmål om lover og forskrifter, kontakt Justis- og beredskapsdepartementet på telefonnummer 22 24 53 62 eller 22 24 53 63

Utenriksdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og øvrige kapitler som gjelder for EØS- og Schengen-saker). For spørsmål om EØS- og Schengen-saker, kontakt EØS-senteret på eos-senteret@mfa.no

Kontaktinfo

Har du spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker.
Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Arne Bjørdal Langan: 913 40 577
Fant du det du lette etter?