Samfunnsøkonomisk analyse

En samfunnsøkonomisk analyse er den grundigste formen for utredning. Utredningsinstruksen stiller krav til at en samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføres for tiltak som har vesentlige virkninger. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Oppdatert

Vi skiller mellom tre utredningsnivå, basert på utredningens omfang og grundighet: minimumsanalyse, forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Samfunnsøkonomiske analyser er den grundigste av dem. Både samfunnsøkonomiske analyser og forenklet analyse krever en grundigere besvarelse av de seks spørsmålene i utredningsinstruksen enn minimumsanalysen. Samfunnsøkonomiske analyser må også følge enkelte tilleggskrav. Les mer om hvor grundig du må utrede

Skillet mellom de tre utredningsnivåene er illustrert i figuren under. 

Figuren har fire felt. I første felt står det minimumskrav, i andre og tredje felt står det nødvendig med samfunnsøkonomisk analyse, og i fjerde felt står det krav om samfunnsøkonomisk analyse. I loddrett tekst står det liten eller stor grad av påvirkning, og i vannrett tekst står det få eller mange. Hvis mange i stor grad blir påvirket av tiltaket, kreves samfunnsøkonomisk analyse.
Figuren illustrerer når det etter utredningsinstruksen er krav til at du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

DFØ har utarbeidet en veileder til samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen er relevant for alle typer statlige tiltak og innenfor alle sektorer. I tillegg til å gi en grundig innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser kan veilederen være et relevant oppslagsverk for mindre omfattende utredninger.

Når er det krav om samfunnsøkonomisk analyse?

Hvor grundig utredning du må gjøre, avhenger blant annet av hvor store virkninger som forventes av tiltakene som skal utredes. Det følger av utredningsinstruksen at for alle tiltak som forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. I veilederen til instruksen gis det veiledning om hvordan du kan vurdere om tiltakets virkninger er vesentlige. Det fremgår i veilederen at i de tilfeller hvor du er i tvil om virkningene er vesentlige, kan du i stedet gjennomføre en forenklet analyse.

Statlige investeringsprosjekter med anslått kostnadsramme på 1 milliard kroner må også følge krav til statens prosjektmodell gitt ved Finansdepartementets rundskriv R-108/19. For digitaliseringsprosjekter gjelder disse kravene når samlet anslått kostnadsramme er over 300 millioner. Finansdepartementets veileder om digitaliseringsprosjekter i statens prosjektmodell finner du her. Les mer om Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer på nettsidene til Concept.

Metode for samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomiske analyser skal alltid følge føringene gitt i Finansdepartementets rundskriv R-109/14. Dette rundskrivet gir føringer for hvordan slike analyser skal utformes for å bidra til kvalitet på analysene, sammenlignbarhet mellom analysene og god informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn. 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal du tallfeste og verdsette virkningene så langt det er mulig og hensiktsmessig. Ofte vil noen av tiltakets virkninger vurderes kvalitativt fordi det ikke er mulig eller ønskelig å verdsette dem. Slike virkninger kaller vi ikke-prissatte, og det skal være en del av vurderingen på linje med de såkalte prissatte virkningene. 

DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser skal hjelpe deg med å følge rundskrivet og utredningsinstruksen. Når du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse anbefaler vi at du følger åtte arbeidsfaser. Du kan lese mer om de anbefalte arbeidsfasene, metoder for å tallfeste og verdsette virkninger og annen veiledning i veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Metode for forenklet analyse

Forenklet analyse følger den samme metodikken som en samfunnsøkonomiske analyse. Hovedskillet fra en samfunnsøkonomisk analyse er at omfang og grundighet generelt er lavere i alle fasene i en forenklet analyse. En annen viktig forskjell er i hvilken grad du tallfester og verdsetter virkningene. I en forenklet analyse tallfester og verdsetter du virkningene i kroner når informasjonen er lett tilgjengelig. 

Vi anbefaler utredere som ikke er kjent med metoden om å gjennomføre vårt nettkurs "For enkelt" som en introduksjon til metoden. Et supplerende kurs er nettkurs om utredningsinstruksen. Veilederen i samfunnsøkonomiske analyse er også et godt hjelpemiddel til å gjennomføre forenklede analyser. Veilederen beskriver i første kapittel hva som skiller en forenklet analyse og en samfunnsøkonomisk analyse. 

DFØ holder også kurs i utredningsinstruksen, forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Vi tilbyr i tillegg rådgivning og nettverk for samfunnsøkonomiske analyser. For tips til hvordan de ulike delene av analysen kan presenteres, anbefaler vi vår eksempelsamling.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om samfunnsøkonomisk analyse, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?