Samfunnsøkonomisk analyse

En samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføres for tiltak som har vesentlige virkninger. Slike analyser krever en grundig besvarelse av de seks spørsmålene i utredningsinstruksen.

Oppdatert

Metode for samfunnsøkonomisk analyse

Når du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse anbefaler DFØ at du følger de åtte arbeidsfasene som du kan lese om i Veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Den største forskjellen mellom en samfunnsøkonomisk analyse og en forenklet analyse, er at i en samfunnsøkonomisk analyse skal virkningene tallfestes og verdsettes så langt det er mulig og hensiktsmessig. Ofte vil noen av tiltakets virkninger vurdere kvalitativt, fordi det ikke er mulig eller ønskelig å verdsette dem. Slike virkninger kaller vi ikke-prissatte, og skal være en del av vurderingen på linje med de såkalte prissatte virkningene.

Samfunnsøkonomiske analyser skal alltid følge føringene gitt i Finansdepartementets rundskriv R-109/14.

DFØ holder kurs om forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Vi tilbyr også rådgivning og nettverk for samfunnsøkonomiske analyser. For tips til hvordan de ulike delene av analysen kan presenteres, anbefaler vi vår eksempelsamling.

Når er det krav om samfunnsøkonomisk analyse?

Når du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse følger av utredningsinstruksen. For alle tiltak som forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. Det følger av veilederen til instruksen at i de tilfeller hvor man er i tvil om virkningene er vesentlige, kan man i stedet gjennomføre en forenklet analyse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om samfunnsøkonomisk analyse, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Anja Pandora Ulsom Hansteen: 415 06 371
  • Arne Bjørdal Langan: 913 40 577
Fant du det du lette etter?