Gjennomføre en utredning

En god utredning av statlige tiltak er passe stor i forhold til tiltakets størrelse, og gir både beslutningstakere og offentligheten et godt grunnlag for å diskutere og beslutte hvilket tiltak som skal gjennomføres. Her finner du veiledning til hva en utredning bør inneholde og ressurser til å gjennomføre en utredning.

Oppdatert

Hva må utredningen inneholde?

En god utredning av statlige tiltak vil alltid besvare minimumskravene fra utredningsinstruksen. Utredninger av større tiltak har ytterligere krav til form og innhold. Her finner du en kort introduksjon og sjekkliste for minimumskravene.

Hvem skal jeg snakke med?

For å sikre god kvalitet er det en fordel å involvere de som blir berørt av tiltakene. Du bør så tidlig som mulig i utredningsarbeidet involvere dem som er berørt av tiltaket og legge frem det du har utredet slik at de kan gi tilbakemeldinger. Den nye utredningsinstruksen har fått tydeligere krav om tidlig involvering, og nyttige tips og anbefalinger til både tidlig og sen høring vil du finne i veilederen til utredningsinstruksen. Her finner du også veiledning om foreleggelse til departementene.

Hvor kan jeg få hjelp?

DFØ anbefaler alle som skal utrede statlige tiltak å lese utredningsinstruksens veileder. Veilederen gir en god introduksjon til blant annet minimumskravene som alle statlige utredninger skal følge.

Du kan ta vårt nettkurs om utredningsinstruksen. Kurset viser hvordan du kan besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Kurset passer for alle som skal lage beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Du får praktiske tips, eksempler, korte videoer og veiledning om mulige fallgruver. Dersom du skal utrede en forenklet analyse for første gang anbefaler vi vårt nettkurs "For enkelt".

Vi anbefaler alle som skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse å ha DFØs Veileder i samfunnsøkonomiske analyser og R-109/14 tilgjengelig. For begge analyseformene vil det trolig være nyttig å bruke DFØs regnearksmal for netto nåverdi om du har verdsatt en eller flere virkninger og skal regne ut netto nåverdi.

DFØ tilbyr klasseromskurs i minimumskravene og forenklet analyse, samt et fordypningskurs innenfor tallfesting og verdsetting. Se vår kursside for å finne en oversikt over dette halvårets kurs. Vi svarer også på spørsmål om Finansdepartementets rundskriv R-109/12 og kan gi råd om enkeltutredninger, samt bistå med tema- eller sektorveiledere.

For alle analyseformer kan det være fornuftig å lete etter relevante eksempler. Vi har samlet et knippe eksempler, som du finner her.

Hvilke lover, regler og veiledere gjelder for meg?

Ulike regelverk og veiledere legger føringer for hva utredningen skal inneholde. Sektorovergripende regelverk gjelder for alle utredninger, mens sektor- eller temaspesifikt regelverk regulerer utredninger innenfor visse områder. Vi har også samlet DFØs veiledning innenfor utredning og utredningsrelaterte fagområder, samt sektor- eller temaspesifikke veiledere produsert av andre virksomheter. I tillegg har vi samlet NOUer som omfatter utredninger, utenlandske veiledere og ressurser innenfor utredning og noen mye brukte datakilder og ressursbanker.

Når er jeg ferdig?

En god utredning er ikke "brukt opp" når tiltaket har fått klarsignal og budsjettmidler. Gode utredninger legger til rette for både gevinstrealisering og evaluering dersom det er relevant for det aktuelle tiltaket. Mye av innholdet i en utredning som følger minimumskravene kan gjenbrukes i prosjektplaner dersom tiltaket skal gjennomføres som prosjekt. For alle tiltak som skal organiseres som prosjekt i staten anbefaler vi Prosjektveiviseren til DIFI.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om utredninger, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Anja Pandora Ulsom Hansteen: 415 06 371
  • Arne Bjørdal Langan: 913 40 577
Fant du det du lette etter?