Eksempler på utredninger

Et godt eksempel viser hvordan en utredning kan besvare et spørsmål eller en gjennomføre en arbeidsfase på en god måte. Eksemplene er samlet i kategorier som overlapper med minimumsspørsmålene. I tillegg finner du også noen eksempler på bestillinger av samfunnsøkonomiske analyser.

Oppdatert

Eksempelsamlingen består av utredninger gjennomført av statlige virksomheter og private konsulenter. De viser hvordan dere kan besvare deler av et minimumskrav som er angitt i dagens utredningsinstruks. Vi angir sidetall for den delen av utredningen vi mener besvarer det aktuelle spørsmålet.

Eksemplene er sortert etter hvilket analysenivå (minimumskravene, forenklet analyse eller samfunnsøkonomisk analyse) vi mener den aktuelle delen av utredningen eksemplifiserer på en god måte. Det betyr for eksempel at en lite omfattende utredning med en særlig grundig problembeskrivelse, kan være et eksempel på en problembeskrivelse for en forenklet analyse, selv om resten av utredningen ikke kan sies å være en forenklet analyse. Det finnes også analyser som ikke følger noen av de angitte analysenivåene, men som likevel kan være et godt eksempel på hvordan å besvare et minimumsspørsmål.

Mange av utredningene er gjennomført for flere år siden, og følger ikke nødvendigvis de kravene og føringene som er gjeldene i dag. Eksemplene som er valgt ut er likevel det vi mener er gode besvarelser uavhengig av om f.eks. kalkulasjonsrenten er ulik det som kreves i dag.

Problem og mål

Utredningen skal inneholde en beskrivelse av problemet som skal løses og av det målet som skal oppnås. En klar fremstilling av problem og mål er nødvendig for å finne relevante tiltak. Beskrivelsen gjør det også mulig å evaluere effekten av det tiltaket som blir implementert.

Minimumskravene

Forenklet analyse

Samfunnsøkonomisk analyse

Hvilke tiltak er relevante?

Utredningen skal inneholde en beskrivelse av de tiltakene dere vurderer som relevante for å løse problemet og å oppnå det målet som er formulert. En god utredning beskriver flere alternative tiltak og gir god informasjon til beslutningstaker om hvordan de vil virke. Når beslutningstakeren kan vurdere effektiviteten og samfunnsnytten av ulike løsninger opp mot hverandre, øker sannsynligheten for at han eller hun fatter en god beslutning.

Prinsipielle spørsmål

Utredningen skal omfatte en vurdering av om de identifiserte tiltakene reiser viktige prinsipielle spørsmål. Dersom noen av tiltakene gjør det, skal dere drøfte de prinsipielle spørsmålene og vurdere om tiltakene fortsatt bør gjennomføres.

  • NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Kapittel 20.7, side 281-289, inneholder en drøfting av argumentene rundt slakting av dyr uten bedøvelse. Teksten gir en drøfting av de etiske prinsippene som ligger til grunn for lovgivningen på området samt en juridisk drøfting av handlingsrommet i.h.t. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Utvalget sorterer de ulike argumentene og gir sin vurdering av dem. Utvalget ender opp med flere ulike konklusjoner fra utvalgsmedlemmene.

    NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap. Kapittel 7, side 48-53, inneholder en juridisk drøfting av grunnlovshensyn.

    Forslag til endringer i alkoholloven. Kapittel 4, side 14-21, inneholder en drøfting av det juridiske handlingsrommet for alkohollovgivning opp mot EØS-avtalen og WTO-regelverket. Utredet av HOD.

    Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn - fra en ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Kapittel 8, side 69-78, inneholder vurdering av juridisk handlingsrom særlig vurdert opp mot den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen  (EMK).

Virkninger

Utredningen skal inneholde en beskrivelse av alle de nytte- og kostnadsvirkningene dere forventer at tiltakene har for berørte personer og grupper. Hvem som blir berørt bør derfor identifiseres tidlig i prosessen. Dersom tiltakene har budsjettvirkninger for staten skal disse alltid anslås.

Minimumskravene

Samfunnsøkonomisk analyse

Anbefaling

Utredningen skal inneholde en anbefaling av om det bør iverksettes tiltak og i så fall hvilket tiltak som bør velges. Dere skal også gi en begrunnelse for anbefalingen. Som en hovedregel bør dere anbefale det tiltaket som dere vurderer at vil gi størst samlet nytte i forhold til kostnadene.

Minimumskravene

Forutsetninger for vellykket gjennomføring

Utredningen skal gjøre rede for viktige forutsetninger som må innfris for å lykkes med hvert av tiltakene. Denne informasjonen er viktig for å kunne vurdere og tilrettelegge forholdene så målsetningen med tiltaket kan realiseres.

Dybdeevaluering av utredninger av statlige tiltak

DFØ ferdigstilt en dybdeevaluering av hva som kjennetegner gode utredninger. I dybdeevalueringsrapporten ser vi på to samfunnsøkonomiske analyser som er gjennomført av henholdsvis Arkivverket og Politidirektoratet. Eksemplene i rapporten er ment å inspirere til bedre utredninger og øke forståelsen for hva et godt beslutningsgrunnlag er.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Anja Pandora Ulsom Hansteen: 415 06 371
  • Arne Bjørdal Langan: 913 40 577
Fant du det du lette etter?