Gode råd når du skal bestille en utredning

Skal du bestille en utredning av statlige tiltak legger du som bestiller viktige premisser for hvilken kvalitet det til slutt blir på utredningen. Her finner du veiledning til hva du bør tenke på når du bestiller en utredning.

Oppdatert

En utredning kan gjøres i eller på oppdrag for statlige forvaltningsorganer, det vil si departementene eller deres underliggende virksomheter. 

Råd når du skal bestille en utredning

 • I bestillingen bør du alltid presisere at utredningen skal følge utredningsinstruksen. Du bør også lese denne selv slik at du vet hva du skal forvente. Les i det minste gjennom de seks spørsmålene som alltid må besvares i en utredning. 
 • Dersom du vet at du ønsker å bestille en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse, kan det være fornuftig å spesifisere det.
 • Du bør nevne hva som er problemet eller behovet dere ønsker å gjøre noe med.
 • Det kan være hensiktsmessig at du beskriver hvilket mål tiltaket skal bidra til å nå.
 • Du bør vurdere om det er ett eller flere konkrete tiltak som  være blant alternativene som skal utredes.
 • Skriv gjerne hva utredningen skal brukes til. I bestillingen kan du nevne hvilken beslutningsprosess utredningen skal inn i, om resultatene skal komme på et gitt tidspunkt, og om den skal utgjøre en del av et større beslutningsgrunnlag.
 • I forbindelse med bestillingen er det lurt at du legger til rette for nok tid og ressurser til at dine medarbeidere eller oppdragstaker får gjennomført utredningen tilfredsstillende.
 • Dersom du vet at og når tiltaket skal evalueres er det lurt å informere om dette slik at utredningen legger til rette for dette. Det samme gjelder gevinstrealisering.
 • Det kan være fornuftig av deg å presisere at alternative tiltak skal utredes. Ofte har vi ett konkret tiltak som vi ønsker utredet, men likevel sier utredningsinstruksen at flere alternativer skal vurderes. Å vurdere ulike varianter av samme tiltak er ikke tilstrekkelig. Utredningskvaliteten blir bedre om vi vurderer flere alternativer opp mot hverandre.
 • Dersom du er omfattet av sektor- eller temaspesifikt regelverk, eller det foreligger sektor- eller temaspesifikk veiledning, bør du henvise til disse.
 • Dersom du skal gjennomføre en offentlig anskaffelse og ønsker veiledning om det, anbefaler vi Difis nettsider om offentlige anskaffelser.
 • Det bør fremgå hvem som eier, skal bruke og kan publisere resultatene av analysen. 

Råd når du skal bestille en samfunnsøkonomiske analyse

Når tiltak antas å ha vesentlige virkninger, setter instruksen krav til at det skal gjennomføres samfunnsøkonomisk analyse. For mindre tiltak kan du gjennomføre en minimumsanalyse eller en forenklet analyse. Les mer om hvor grundig du må utrede. 

Her er tips til deg som vet at du ønsker å bestille en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse:

 • Konkurransegrunnlaget bør vise til de mest relevante bakgrunnsdokumenter, som DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse, FINs rundskriv R-109/2014, utredningsinstruksen og eventuelle faglige rapporter eller lignende på området.
 • Hvis mulig, presiser i hvilken grad virkninger skal verdsettes i kroner (det er vanlig å si «så langt det er mulig og gir meningsfull informasjon»). Spesifiser også om oppdragstaker skal bruke noen konkrete verdier/parametre dere kjenner til fra tidligere analyser eller studier.
 • Presiser at sentrale virkninger det ikke er hensiktsmessig å sette en kroneverdi på, skal vurderes kvalitativt, og eventuelt verdsettes etter plussminus-metoden.
 • Du bør alltid stille krav om en usikkerhetsanalyse av sentrale virkninger og andre forutsetninger. Presiser hvis du i tillegg ønsker en vurdering av fordelingsvirkninger.
 • Du bør henvise til DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse som gir i sin tabell 1.3 en sjekkliste for gjennomføringen av en samfunnsøkonomisk analyse.

Krav til tilbyderne

 • Du bør formulere oppdragsbeskrivelsen slik at du utfordrer tilbyder på at oppgave og metodeutfordringer er forstått.
 • Konkurransegrunnlaget må inneholde beskrivelse av krav til løpende rapportering mens arbeidet pågår, og eventuelt møter med styringsgruppe og/eller referansegruppe.
 • Konkurransegrunnlaget må stille krav til hvordan resultatene av analysen presenteres slik at de blir mest mulig anvendelige for dere. Krav til f.eks. rapportform, sammendrag, presentasjoner o.l.
 • Vurder om du skal stille krav til kompetanseoverføring fra oppdragstaker til oppdragsgiver ut over rapporten.
 • Be om at teamet har personer med god kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser, i tillegg til kunnskap om deres sektor. Ha med krav til dokumentasjon av metodevalg og vær nøye med å sjekke referanseprosjekter.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om utredninger, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?