3.1 Økonomiregelverkets krav til utarbeidelse av et tilskuddsregelverk

Oppdatert

Økonomiregelverket punkt 6.2.3 stiller krav om at det for alle tilskuddsordninger skal utarbeides et regelverk, som skal inneholde følgende hovedelementer:

  • mål og målgruppe for ordningen
  • kriterier for måloppnåelse
  • tildelingskriterier
  • opplegg for oppfølging og kontroll
  • eventuelt evaluering

Elementene skal vurderes i nøye sammenheng med hverandre for å sikre en effektiv utforming av ordningen vurdert ut fra både ressursbruk hos tilskuddsmottaker og forvalter og sannsynligheten for god måloppnåelse.

Ifølge punkt 6.2.3 skal departementet «fastsette et regelverk for tilskuddsordningen som regulerer hovedelementene som nevnt i pkt. 6.2.1 bokstav a til d, og eventuelt også bokstav e. De delene av regelverket som retter seg mot private, og som derfor er forskrift etter forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav c, må forberedes og fastsettes etter bestemmelsene om forskrifter i forvaltningsloven kapittel VII. Departementet kan, dersom det finner det hensiktsmessig, fastsette hele regelverket som forskrift.»

Fant du det du lette etter?