1.1 Temaet for veiledningsnotatet

Oppdatert

Veiledningsnotatet søker å belyse følgende:

  • Når er et tilskuddsregelverk en forskrift, og hva betyr i så fall det?
  • Når er innvilgelse eller avslag på en tilskuddssøknad et enkeltvedtak, og hva betyr i så fall det for saksbehandlingen?

Temaet er av stor betydning for søkeres og tilskuddsmottakeres rettigheter og plikter, og for forvaltningens rolle og ansvar i tilskuddsarbeidet.

Forvaltningsloven1 fastsetter alminnelige regler om forvaltningsorganers saksbehandling og regulerer når tjenestemenn er inhabile, angir når noe er forskrift og enkeltvedtak og gir regler om forskrifter og om saksforberedelsen ved enkeltvedtak, selve vedtaket og om omgjøring og adgangen til å klage på et vedtak. Loven regulerer sammen med økonomiregelverket2, som er statens egen instruks til forvaltningen, tilskuddsforvaltningen.

Økonomiregelverket stiller, i bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 6, krav til utformingen og forvaltningen av statlige tilskuddsordninger.

Hovedhensikten med dette notatet er å belyse hvordan forvaltningslovens krav til utarbeidelse av tilskuddsforskrifter og til saksbehandlingen i enkeltsaker, og økonomiregelverkets krav og føringer til utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger, kan ivaretas samtidig.

Notatet gir konkrete råd og veiledning knyttet til utforming av tilskuddsforskrifter, søknadsbehandlingen, utformingen av tilskuddsbrev (vedtak), samt oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger.

1 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
2 «Økonomiregelverket» brukes som samlebetegnelse for reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten.

Fant du det du lette etter?