1.3 Avgrensninger

Oppdatert

Veiledningsnotatet omhandler tilskuddsordninger som oppfyller alle de tre punktene omtalt nedenfor:

  • Tilskuddsordninger som faller inn under økonomiregelverket kapittel 6 og som ikke har hjemmel i lov. Slike ordninger har sitt grunnlag i årlige bevilgningsvedtak fra Stortinget.
  • Tilskuddsordninger som forvaltes i samsvar med prosedyren i økonomi- regelverkets punkt 6.2 og 6.3. Denne prosedyren innebærer at departementene følger opp Stortingets bevilgninger gjennom å utforme tilskuddsordninger med tilhørende regelverk, og at tilskudd fordeles til mottakere etter åpne søknads- prosesser og kjente tildelingskriterier. Tilskudd til mottakere som er navngitt i bevilgningsvedtaket eller i budsjettproposisjonen, omtales ikke.
  • Tilskuddsordninger som er rettet mot private og tilskuddsordninger der forvaltningsorganer (f.eks. kommuner) kan søke på lik linje med private.

Notatet retter seg altså ikke mot tilskudd som har hjemmel i lov eller mot tilskuddsordninger der tilskuddsmottakerne kun er kommuner og/eller fylkeskommuner. Mye av innholdet i notatet har likevel overføringsverdi til slike tilskudd.

Fant du det du lette etter?