5.1 Krav til utlysning

Oppdatert

Det følger av økonomiregelverket punkt 6.3.1 at muligheten til å søke om tilskudd skal lyses ut på en slik måte at man når hele gruppen av potensielle mottakere i tråd med tilskuddsbevilgningen.

Formålet med utlysningen etter økonomiregelverket punkt 6.3.2 er å gjøre ordningen kjent for alle potensielle tilskuddsmottakere, og sikre grunnleggende prinsipper i forvaltningen om åpenhet og likebehandling. Kravet i forvaltningsloven § 38 om kunngjøring av forskrifter skal sikre notoritet, det vil si verifisering av når reglene ble gjort gjeldende, hva de gjelder og hvem som fastsatte dem, og at alle det er av interesse for lett skal finne frem til hvilke rettslige rammer som til enhver tid gjelder for tildelingene av tilskudd.

Konkret vurdering for hver ordning

Økonomiregelverket stiller ikke bestemte krav til hvordan utlysningen gjennomføres. Innenfor rammen av Stortingets vedtak og forutsetninger må ansvarlig tilskuddsforvalter i det enkelte tilfellet gjøre en konkret vurdering av hvordan den aktuelle gruppen av potensielle tilskuddsmottakere skal nås. Utlysningens form vil derfor kunne variere etter blant annet egenart ved mottakerne og tilskuddsordningen. Det er god praksis å henvise til tilskuddsregelverket i utlysningen, uavhengig av om tilskuddsregelverket er fastsatt som forskrift eller ikke. Er tilskuddsregelverket forskrift, vil forvaltningen forsømme sin informasjonsplikt om det ikke henvises til forskriften i utlysingen.

Utlysningen kan få forskrifts innhold

Tilskudd skal fordeles etter åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier. Departementets operasjonalisering av målet for ordningen og tildelingskriteriene er viktig for å få utlyst tilskuddsmidlene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Erfaring viser at innholdet i utlysningen av midler noen ganger utfyller og presiserer tildelingskriteriene på en måte som innebærer at innholdet i utlysingen blir bestemmende for søkernes rettigheter og plikter.

Slike elementer skal fastsettes i forskrift. Utlysningen vil derimot være et egnet sted å informere om krav og rammer for øvrig som allerede er regulert i forskrifts form.

Selv om regelverket som departementet har utarbeidet ikke skulle ha forskrifts innhold og dermed ikke er fastsatt som forskrift, må forvaltningen være oppmerksom på at nye budsjettvedtak vil kunne føre til nye tildelingskriterier som krever forskrifts form. Det vil da ikke være tilstrekkelig å gjøre disse kriteriene kjent gjennom utlysingen. I så fall må de elementene som har forskrifts innhold, fastsettes som forskrift. Det kan i tillegg være hensiktsmessig å informere om dem i utlysingen.

Er tildelingskriteriene fastsatt i forskrift, men man ønsker å prioritere tiltak som ikke er innenfor de rammene som følger av forskriften, må forskriften endres. Endringsforslagene må på vanlig måte høres, med mindre de dekkes av en av de tre unntakene i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd (og tilsvarende i utredningsinstruksen punkt 3-3). Det er således ikke tilstrekkelig bare å omtale slike prioriteringer og avgrensninger i utlysningen av tilskuddsmidlene.

Fant du det du lette etter?