Steg 4 - Gjennomfør tiltakene

I denne fasen av effektiviseringsarbeidet skal tiltakene overføres til linjen og gevinstene realiseres.

Oppdatert

Hvem gjør hva?

Programstyret

Programstyret har ansvaret for oppfølgingen av det enkelte prosjekt og skal avklare hvem som har gjennomføringsansvar. Overføring fra prosjekt til gjennomføring i linjen er en kritisk fase fordi det ofte vil være andre personer og ledere som har ansvaret for å realisere tiltakene enn de som har utredet dem.

Kompetanseoverføring fra prosjektorganisasjonen til linjen er nødvendig ved overlevering av prosjektet. Informer avdelingslederne spesielt godt om fremdrift i tiltakene og prosjektene.

Effektivisering vil medføre endret ressursallokering. En forutsetning for å ta ut reelle gevinster er at dere har et bevisst forhold til hvilken kompetanse dere har behov for fremover. Strategisk kompetansestyring og intern jobbrotasjon er ofte en forutsetning for å lykkes.

Innføring av nye digitale løsninger er i mange tilfeller krevende prosesser som innebærer opprettelse av egne prosjektorganisasjoner. Difi anbefaler at prosjektstyring i henhold til prosjektveiviseren.

Programledelsen

Programledelsen kan fungere som bindeleddet mellom konsept og gjennomføring ved at gjennomføringsansvarlig i linjen rapporterer til programmet.

Rapporter avvik i gevinstrealisering, kostnader, fremdrift og kvalitet. Diskuter og beslutt nødvendige tiltak for å lukke avvikene med gjennomføringsansvarlig i linjen. Vurder risikoreduserende tiltak.

Rundskrivet om fellesføringen fra 2017 viser til at virksomhetene skal arbeide systematisk med gevinstrealisering av effektiviseringstiltakene. Virksomhet og departement skal i styringsdialogen bli enige om hvordan gevinstene skal håndteres. Regjeringen legger til grunn at noe av innsparingen bør kunne beholdes i virksomheten. Vurder å se de økonomiske gevinstene i sammenheng med investeringsbehovet i IKT. Kan dette bidra til å sette fart i digitaliseringen?

Vær rask med å beskrive resultater i de interne kommunikasjonskanalene. 

  • Hvilke nye rutiner gjelder? 
  • Hvilken innsparing oppnådde dere? 
  • Hva brukes disse gevinstene til? 

Husk at kvalitetsforbedring også er en gevinst. Hvordan er arbeidshverdagen forenklet? Er det noen medarbeidere som har fått nye arbeidsoppgaver? Prøv å fortelle de gode historiene.

Leveranser

  • Enkel månedsvis rapportering fra gjennomføringsansvarlig
  • Oppfølging på gevinster
Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?