Steg 3 - Analysere og beskriv tiltak

I dette steget skal effektiviseringspotensialet i prosjektene konkretiseres. Hver prosjektgruppe skal foreslå tiltak som realiserer effektiviseringsgevinster. Legg opp til enkel og god rapportering.

Oppdatert

Et felles malverk frigir tid for prosjektdeltakerne, og gjør det lettere å sammenligne på tvers. Det gjør det også lettere for ledelsen å velge ut de beste konsepter og tiltak.

Eksempler på delprosjekter:

 • Hvordan redusere tidsbruken knyttet til rapportering?
 • Hvordan redusere konsulentbruken?
 • Hvordan effektivisere anskaffelser?
 • Hvilke tjenester skal vi tilby og hvordan tilby dem?

Utarbeid et kortfattede mandat for hvert prosjekt som beskriver hva som skal leveres.

I hvert enkelt prosjekt beskriver dere nåsituasjonen. Ta hensyn til måloppnåelse og ressursbruk (kostnader, tidsbruk, øvrige nøkkeltall). Utarbeid forslag til et målbilde som også beskriver økonomiske og administrative konsekvenser. Du må beregne gevinstene og lage tiltaksplan for realisering.

Rapportering

Rapporter fremdrift til programleder hver måned for å sikre bevegelse i prosjektet.

Lag en sluttrapport med anbefalinger som skal presenteres for programledelsen og programstyret. Deretter kan resultatene presenteres for organisasjonen og overleveres til linjen.

Prosjektene som settes i gang i denne fasen, kan betraktes som konsepter i henhold til tidligere Difis prosjektmodell. I prosjektene må det vurderes om tiltakene som blir foreslått er av en slik art at virksomheten må sette i gang et eget prosjekt, eller om gjennomføring kan legges i linjen.

Leveranser

 • Prosjektene
  Kortfattet sluttrapport med konkrete mål for effektiviseringen på området og tiltaksplan med klare ansvarsforhold for å realisere gevinstene
 • Programgruppen
  Samlet oversikt over alle effektiviseringstiltak som gjennomføres – forbered årsrapporten

Verktøy

Her finner du forslag til verktøy og maler som kan benyttes i denne fasen. Finn ut hva som passer din virksomhet, og tilpass malen.

 • Veilederen gir forklaring på innholdet i gevinstplanen prosjektet skal levere: Nåsituasjon, målbilde, tiltak, gevinster, realiseringsplan. Alle prosjektledere får veilederen ved oppstart av prosjektet.

  Veileder for gevinstrapportering

 • Plan for å loggføre aktiviteter som gir gevinster.

  Beregne gevinst per tiltak og klargjør hvem som er gevinsteier. Gevinsteier skal følge opp helt til gevinstene er realisert.

  Det lages én gevinstplan for hvert prosjekt, samt en overordnet gevinstplan for det totale programmet. Gevinstplanen skal følges opp av programledelse og gevinsteier.

  Mal for gevinstrapportering

 • Enkel oversikt over uker og dager for 2018. Planen trenger ikke være veldig detaljert. Det bør lages en aktivitetsplan for hvert prosjekt, samt en plan for programmet.

  Mal for aktivitetsplan

 • Tilpass omfang etter behov. Malen skal sikre at effektiviseringsinitiativene dokumenteres på en ensartet måte slik at programledelsen og ledelsen/styringsgruppen kan følge opp og ta beslutninger på et best mulig grunnlag og for å sammenligne på tvers av initiativer.

  Mal for sluttrapport

Utredningsinstruksen

Når du skal sikre gode beslutningsgrunnlag, bør du bruke utredningsinstruksen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?