Forskjellige typer statlige virksomheter

Staten organiserer forvaltningen på en rekke måter. I denne teksten gir vi en gjennomgang av de mest vanlige organisasjonsformene med tilknytning til staten.

Oppdatert

Forvaltningsorganer finansieres helt eller delvis over statsbudsjettet - brutto eller netto (forvaltningsorganer med særskilte fullmakter). De er underlagt det enkelte departement og statsråden har i prinsippet full instruksjonsmyndighet. Et eksempel på et slikt forvaltningsorgan er et direktorat.

Mer om forholdet mellom departement og direktorat

Om lag halvparten av om lag 200 statlige myndighetsorganer er underlagt statsrådens instruksjonsmyndighet fullt ut. (Difi-rapport: 2012:7)

Statlig eide selskaper

Statsforetak og statlige eide selskaper er egne juridiske enheter som organiseres og drives som andre private selskaper – med noen unntak. Det er statsråden i eierdepartementet som styrer statsforetak og statlig eide selskaper gjennom foretaksmøte/generalforsamling, oppnevning av styrer og vedtekter. Noen ganger gis det også tilskudd og overføringer over statsbudsjettet.

Statlige organisasjonsformer er under utvikling

Teknologisk utvikling, krav til uavhengighet, spesialisering og effektiv ressursbruk gjør at statlige organisasjons- og tilknytningsformer brukes og utvikles ulikt over tid.

Det samme gjør økte behov for samordning og partnerskapstenkning – både horisontalt mellom politikkområder og mellom statlig og privat sektor, og vertikalt mellom forvaltningsnivåene.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?