Direktoratet for miljøavtrykk

Oppdatert

Direktoratet for miljøavtrykk (DM) er en fiktiv virksomhet som vi bruker for å synliggjøre noen av de vanligste utfordringer statlige virksomheter sier at de opplever når det kommer til å få en god kobling mellom økonomi- og virksomhetsstyring. Virksomhetens viktigste mål og oppgaver er oppsummert under:

Samfunnsoppdrag

  • bidra til bærekraftig ressursbruk i staten

Hovedmål

  • bidra til at statlige virksomheter dokumenterer og reduserer sitt miljøavtrykk

Hovedoppgaver

  • forvalte regelverk for miljøavtrykk
  • utvikle metoder for å dokumentere og redusere miljøavtrykk
  • tilby kurs og rådgivning
  • forvalte Miljøavtrykksportal

DM ble etablert i 2012 og er et ordinært statlig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert) underlagt Bærekraftsdepartementet. DM er 100 prosent bevilgningsfinansiert, og lønns- og regnskapskunde av DFØ. DM førte inntil 2016 regnskap etter kontantprinsippet. Lønn utgjør nesten 80 prosent av utgiftene.

Hovedmålene er å bidra til at statlige virksomheter dokumenterer og reduserer sitt miljøavtrykk. DM forvalter regelverket for miljøavtrykk, og har utviklet anerkjente metoder for å dokumentere og redusere miljøavtrykk. DM tilbyr kurs og rådgivning for å bistå statlige virksomheter med å dokumentere og/eller redusere sitt miljøavtrykk.
I tillegg forvalter DM Miljøavtrykksportalen med regelverk, analyser, veiledningsmateriell, og statistikk med status og utvikling for miljøavtrykk per virksomhet og for staten samlet.

DM er lokalisert på Lillestrøm og har 60 ansatte fordelt på 55 årsverk. Administrasjonen og direktør (oransje farge i organisasjonskartet) er fellesfunksjoner som leverer interne tjenester. Fagseksjoner (blå farge i organisasjonskartet) er ansvarlige for DMs eksterne produkter og tjenester (I dette dokumentet bruker vi for enkelhets skyld benevnelsen produkter istedenfor å skrive produkter og tjenester.). Det er svært vanlig å samarbeide på tvers av fagseksjonene i DM. For eksempel er prosjektlederne i rådgivingsseksjonen helt avhengig av eksperter fra de andre fagseksjonene for å kunne gjennomføre rådgivningsprosjekter for å bistå virksomheter med dokumentasjon og reduksjon av deres miljøavtrykk. Figuren viser organiseringen av koststedene i DM, med antall årsverk per koststed i parentes:

Figuren viser kart over organisering av Direktoratet for miljøavtrykk.
Figur – organiseringa av Direktoratet for miljøavtrykk.

Resultatkjeden illustrerer sammenhengene i verdiskapningen i DM:

Figuren viser Direktoratet for miljøavtrykk sin resultatkjede med underpunkter til hvert av de 5 stegene i resultatkjeden.
Figur – resultatkjeden til Direktoratet for miljøavtrykk
Fant du det du lette etter?