Årsavslutningen i staten 2022

Her finner dere skjemaene departementene skal benytte ved årsavslutning i staten for året 2022.

Nedenfor finner dere en oversikt over de skjemaene og oppgavene som inngår i årsrapporteringen fra departementene. Hvert enkelt skjema er beskrevet i Finansdepartementets rundskriv R-10/2022 Statsregnskapet for 2022 – Årsavslutning og frister for innrapportering. Eventuell tilleggsinformasjon og maler som skal benyttes i rapporteringen finner dere egne lenker til under hvert skjema og oppgave.

Skjemaene lastes ned og lagres før de benyttes i rapporteringen. De blå feltene skal fylles ut av departementene, mens de øvrige feltene er til bruk for DFØ. For å gjøre utfyllingen av skjemaene enklere er det lagt til merknader eller beskrivelser på cellene som skal fylles ut. I tillegg finner dere eksempler på ferdig utfylte skjemaer.

Alle departementene har tilgang til samarbeidsrommet «statsregnskapet» som DSS har utarbeidet i samarbeid med DFØ. Her har hvert departement tilgang til hver sin mappe med filer. Se rundskriv R-10/2022 for spesifikasjon av hvilke skjemaer du finner i denne mappen. Disse skjemaene skal både oppdateres og leveres til DFØ i dette rommet. Øvrige skjemaer og eventuelle signerte følgebrev sendes til statsregnskap@dfo.no når de er ferdig utfylt og innen frist.

Ferdig utfylte skjemaer og eventuelle signerte følgebrev sender dere til statsregnskap@dfo.no.

Skjemaer og leveranser for årsavslutningen 2022

Virksomhetenes oversendelse av årsregnskap/samlet årsregnskap til departementene

Sendes til: overordnet departement

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.1

Frist: Så snart det foreligger og innen 15. mars 2023

Årsregnskap avlegges ved virksomhetsleders signatur på ledelseskommentarer til årsregnskapet. Avlagt årsregnskap skal oversendes departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars, jf. Bestemmelsene punkt 2.3.3 og punkt 3.4.1

Virksomhetenes oversendelse av regnskapsrapport til statsregnskapet

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.2.1

Frist: 16. januar 2023

Foreløpig regnskap, frist for bekreftelse/omposteringer (skjema 1 og 2)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.2.1

Frist: 10. februar 2023

Mal for bekreftelse av regnskapet (skjema 1)
xlsx 22.92 KB
Eksempel på omposteringer
xlsx 16.83 KB
Mal for omposteringer (skjema 2)
xlsx 34.9 KB

Departementene skal skriftlig bekrefte virksomhetenes mellomværende med statskassen. Departementene skal også gi kommentarer til større endringer i mellomværendet.

Hjemmelsoversikt (skjema 3)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.2.2

Frist: 20. januar 2023

Eksempel på hjemmeloversikt
xlsx 19.73 KB
Mal for hjemmelsoversikt (skjema 3)
xlsx 19.51 KB

Tilsagn og bestillingsfullmakter (skjema 4 og 5)
Forklaringer til statsregnskapet

Sendes til: Riksrevisjonen

Kopi til: Finansdepartementet

Punkt i rundskriv R-10: 3.2.4

Frist: 28. februar 2023

Oversendelse til Riksrevisjonen av virksomhetenes årsrapport

Sendes til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.2.5

Frist: 15. mars 2023

Innrapportering av posteringer til kapitalregnskapet (skjema 6)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.1

Frist: 10. februar 2023

Eksempel på innrapportering (skjema 6)
xlsx 27.25 KB

Statens aksjeinteresser (skjema 7 og 8)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.2

Frist: 15. februar 2023

Eksempel på aksjeinteresser
xlsx 43.56 KB
Mal for aksjer gruppe 1 (skjema 7)
xlsx 30.35 KB
Mal for aksjer gruppe 2 (skjema 8)
xlsx 26.17 KB

Tilleggsinformasjon om aksjeinteresser i børsnoterte selskaper (skjema 9)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.2

Frist: 15. februar 2023

Eksempel på børsnoterte aksjer
xlsx 20.82 KB
Mal for børsnoterte aksjer (skjema 9)
xlsx 23.17 KB

Statens inntektskrav (skjema 10)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.3

Frist: 24. februar 2023

Eksempel på inntektskrav
xlsx 20.63 KB
Mal for statens inntektskrav (skjema 10)
xlsx 21.54 KB

Statens garantiansvar (skjema 11)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.4

Frist: 15. februar 2023

Eksempel på garantioversikt
xlsx 29.15 KB
Mal for statens garantiansvar (skjema 11)
xlsx 28.84 KB

Svalbardregnskapet

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.5

Frist: 24. februar 2023

Forvaltningsbedriftenes balanse (skjema 12)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.6

Frist: 10. februar 2023

Mal for forvaltningsbedriftenes balanse (skjema 12)
xlsx 21.85 KB

Balanse for spesielle fond og forsikringer (skjema 13)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.7

Frist: 9. mars 2023

Mal for spesielle fond og forsikringer (skjema 13)
xlsx 20.22 KB

Gaveforsterkningsmidler (skjema 14)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.8

Frist: 24. februar 2023

Mal for gaveforsterkningsmidler (skjema 14)
xlsx 57.48 KB

Utenriksdepartementet rapporterer gjeldsbrevordningen

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.3.9

Frist: 10. februar 2023

Tekstbidrag til foredragsdel

Sendes til: Finansdepartemente

Punkt i rundskriv R-10: 3.4.1

Frist: 2. mars 2023

Finansdepartementet vil skrive til departementene og be om bidrag til Meld. St. 3.

Overføring av ubrukte bevilgninger

Sendes til: Finansdepartementet

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.4.2

Frist: 27. februar 2023

Beholdningsoversikt, virksomheter med særskilte fullmakter (skjema 15)

Sendes til: Finansdepartementet

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 3.4.3

Frist: 24. februar 2023

Mal for beholdningsoversikt for virksomheter med særskilte fullmakter (skjema 15)
xlsx 22.96 KB

Innrapportering av anvendt regnskapsprinsipp (skjema 16)

Sendes til: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kopi til: Riksrevisjonen

Punkt i rundskriv R-10: 4.2

Frist: 28. februar 2023

Mal for regnskapsprinsipper virksomhet (skjema 16)
xlsx 30.38 KB
Oppdatert: 26. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord