Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Standard kontoplan er oppdatert

Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2017.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om endringene i standard kontoplan:

Oppdatert standard kontoplan finner du som vedlegg til dette rundskrivet:

Vi har gjort mindre endringer i kontoplanen basert på innspill fra statlige virksomheter og våre erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan.

Noen av endringene kommer som følge av ny ordning for budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017.

Endringer i kontoer

Det er opprettet to nye kontoer i kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld i forbindelse med ny pensjonsordning fra 2017. Videre er det gjort endringer i navnet på enkelte kontoer for å tydeliggjøre hvordan kontoene skal benyttes.

Fordel i arbeidsforhold

Fra regnskapsåret 2017 er bruk av kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold frivillig. Så lenge virksomheten holder oversikt over innberetningspliktige naturalytelser i lønnssystemet vil det ikke lenger være krav om å spesifisere dette i kontospesifikasjonen.

Inntekt fra bevilgninger

Dette punktet gjelder virksomheter som benytter de statlige regnskapsstandardene.

Fra regnskapsåret 2017 er det frivillig å benytte konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering, konto 393 Investeringer finansiert av investeringsbevilgning (debitering) og konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning.