Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Samfunnsøkonomisk analyse

Formålet med samfunnsøkonomiske analyser er å gi gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Metoden er skalerbar, og kan brukes for å utrede tiltak av ulik størrelse.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt hvis du har spørsmål til veilederen i samfunnsøkonomiske analyser og tilhørende rundskriv for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, R-109/2014. Vi tar gjerne imot innspill til hvordan rundskrivet og veileder i samfunnsøkonomiske analyser kan forbedres og tydeliggjøres.

Henvendelser skal sendes til
> postmottak@dfo.no

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i veilederen eller rundskrivet spørsmålet gjelder.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Gry Hamarsland, seksjonssjef: 934 00 988
  • Elisabeth Aarseth: 480 39 706
  • Anne Johansen: 990 48 319
  • Ann-Christin Sørensen: 977 07 965
  • Torkil Bårdsgjerde: 934 86 152

En samfunnsøkonomisk analyse er en forhåndsutredning, det vil si at den gjennomføres før eventuelle tiltak iverksettes. Ved å utrede alle forventede virkninger i forkant – både tilsiktede og utilsiktede – får politikere og andre beslutningstakere gode beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak.

I en samfunnsøkonomisk analyse skal virkningene tallfestes og verdsettes i kroner så langt det er mulig og hensiktsmessig. I de fleste analyser av denne typen blir én eller flere virkninger vurdert kvalitativt fordi det ikke er mulig, eller ønskelig, å sette en kroneverdi på dem. Slike virkninger kaller vi ikke-prissatte, og skal være en del av vurderingen på lik linje med de såkalte prissatte virkningene.

En samfunnsøkonomisk analyse er en stegvis prosess som følger åtte arbeidsfaser. Arbeidsfasene er en hjelp til å systematisere arbeidet, og bidrar til å gjøre det enklere å gjennomføre analysen.

Metoden kan benyttes for å utrede alle typer statlige tiltak og er skalerbar. Les her for informasjon om forenklede analyser.

Når er det krav om samfunnsøkonomisk analyse?

Når du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse følger av utredningsinstruksen. Ved utredning av tiltak som forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser.

I veilederen til instruksen gis det veiledning om når det er krav om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Her får du også veiledning om kriteriene som skal benyttes for å vurdere omfang og grundighet og hvordan man kan finne et passende utredningsnivå.

Det følger av veilederen til instruksen at i de tilfeller hvor man er i tvil om virkningene er vesentlige, kan man i stedet gjennomføre en forenklet analyse.

Hvor kan man få veiledning til å gjennomføre utredningen?

DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2014) viser hvordan man gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser (i samsvar med rundskriv R-109/2014) og forenklede analyser.

DFØ holder kurs om forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Videre tilbyr vi rådgivning og deltakelse i et nettverk for samfunnsøkonomiske analyser.