Program for toppledergrupper

Målet med programmet er at ledergruppene styrker strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Oppdatert

Program for toppledergrupper går over en periode på ni måneder.

Toppledergruppen som strategisk organ

Programmet har to overordnede temaer – gruppeeffektivitet i ledergruppen og toppledergruppen som strategisk organ. 

Gjennom programmet arbeider toppledergruppene med å utvikle egen gruppeeffektivitet. Ledergruppene møtes for erfaringsutveksling og dialog på tvers på fire fellessamlinger som går over 1–2 dager.

Gjennomføring av programmet

Programmet utvikles og gjennomføres av DFØ, med bidragsytere fra forvaltningen, privat sektor og akademia.

Ledergrupper som er deltakere i 2019–2020

2020

 • Kull 13: Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen, Forsvarets forskningsinstitutt og Riksantikvaren
 • Kull 14: Direktoratet for byggkvalitet, Jernbanetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Statens sivilrettsforvaltning

2019–2020

 • Kull 12: Kartverket, Forsvarsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarsmateriell

Ledergrupper som har deltatt tidligere

2019

 • Kull 10: Jernbanedirektoratet, Legemiddelverket, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Folkehelseinstituttet
 • Kull 11: Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern

2018–2019

 • Kull 9: Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet

2018

 • Kull 6: Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
 • Kull 7: Direktoratet for e-helse, Arkivverket, Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT

2017–2018

 • Kull 5: Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Kystverket

2017

 • Kull 3: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Skattedirektoratet, Tolldirektoratet og Lånekassen
 • Kull 4: Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

2016–2017

 • Kull 1: Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kull 2: Konkurransetilsynet, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for økonomistyring

2015–2016

 • Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helsedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Interessert i å delta med din ledergruppe?

Ta kontakt med leder for programmet
Tone Skåre: tone.skare@dfo.no,
Telefon:  900 14 707

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?