Digital læring i staten

Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser.

Oppdatert

DFØs oppgave er å legge til rette for at offentlig forvaltning kan ta del i den raske utviklingen på læringsfeltet. Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss et stadig større mulighetsrom, og dette rommet skal vi fylle og utnytte maksimalt i årene som kommer.

Det finnes en rekke gode fagmiljøer som jobber strategisk med kompetanseutvikling, men det er for lite deling på tvers.

DFØ tilbyr gratis arenaer for deling av kunnskap for statlige virksomheter.

Læringsplattformen for alle 

Læringsplattformen består av over 30 e-læringskurs og digitale opplæringstiltak for statlige medarbeidere på alle nivåer, inkludert ledere.

For å ta kurs på Læringsplattformen, må du lage deg en bruker. Du får oversikt over hvilke kurs du har begynt på, hvilke du har gjennomført og du får kursbevis.

Læringsplattformen - felles digital læringsplattform i staten

Virksomhetsplattformen- kompetansestyring for statlige virksomheter

Virksomhetsplattformen hjelper virksomheten din å sette kompetanseutvikling i system. Plattformen er gratis, og skal sørge for at HR-miljøer får ny inspirasjon og konkrete løsninger til kompetansestyring i egen virksomhet. Flere av kursene fra Læringsplattformen finner du også igjen på Virksomhetsplattformen.

Hvordan du får tilgang, leser du mer om i lenken under på Arbeidsgiverportalen

Virksomhetsplattformen

Kontakt:

Tone Kastnes
 
E-post: tone.kastnes@dfo.no
 
Telefon: +47 924 54 410

Vårt læresyn

1. Helthetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer

Vi definerer blandede læringsformer som digitale metoder sammensatt med ikke-digitale metoder. Digitale metoder bruker vi i hovedsak for å nå bredt ut. Blandet læring skal sørge for at deltakerne får diskutert, trent, og reflektert rundt det de har lært.

2. Læring fører til mestring i jobben

Mestring og motivasjon henger sammen. Et opplæringstilbud fra oss skal være motiverende og ha en metodikk og et design som gjør at den enkelte opplever innholdet som viktig, nyttig og tilpasset sin virkelighet.

Den viktigste læringen skjer i oppgaveløsningen. For at vi skal oppnå de beste resultatene skal et opplæringstiltak fra DFØ kunne integreres læring i det daglige arbeidet i virksomhetene.

3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling

Læring bør ikke bare skje hos den enkelte deltaker, men skal ha en effekt for hele virksomheten. DFØ skal ivareta kompetansen en deltaker har og legge til rette for at deltakerne lærer av hverandre og tar med nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sitt arbeidsfellesskap.

4. DFØ skal bidra til et godt samspill med virksomhetenes egne læringsprosesser

For å oppnå størst mulig effekt av et opplæringstiltak skal et opplæringstiltak fra DFØ kunne integreres med læring i det daglige arbeidet i virksomhetene. Vi, som jobber med kompetanseutvikling i DFØ, involverer dere som statlige virksomheter slik at vi legger til rette for gode læringsarenaer og sikrer relevans i innholdet. 

Læringsmålene er hentet fra La stå - pedagogisk veileder (PDF)

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?