Retningslinjer for tariffavsatte kompetansemidler 2018-2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene lyser ut 24 millioner kroner for å legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten.

Oppdatert

Søknadsfristen er utløpt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for å administrere ordningen. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fordeler midlene i tråd med partenes vedtak, og rapporterer til partene om bruk av midlene.

PM om utlysning av kompetansemidler i staten (lovdata.no)

Søknadsfristen for å søke om kompetansemidler til din virksomhet var 15. november 2018. Vi mottok 71 søknader, hvorav 44 prosjekter fikk tildeling.

1. Hvem kan søke om kompetansemidler?

Statlige virksomheter kan søke på disse midlene. Søknaden må forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til hovedavtalens regler. Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter.

Det gis støtte til målrettede kompetanseutviklingstiltak i den enkelte virksomhet, og i samarbeid mellom virksomheter.Tiltakene må være forankret hos virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra prosjektene deles internt og på tvers av statlige virksomheter.

2. Tiltak det gis støtte til:

Tiltak som får støtte må være innen følgende tema:

 • Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
  For eksempel tiltak for å redusere sykefraværet og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og tiltak for å få flere til å stå lenger i arbeid.
 • Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser.
  For eksempel tiltak for kompetanseoppbygging for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.
 • Et mer mangfoldig arbeidsliv.
  For eksempel tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn og rekruttere unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid. Utvikle rekrutteringstiltak som bidrar til å realisere målene i inkluderingsdugnaden (det vil si Regjeringens initiativ for å få flere utsatte grupper inn i arbeidslivet).
 • Flere lærlinger i staten.
  Tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten.
 • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk.
  For eksempel kompetansetiltak for ulike personalgrupper i forbindelse med digitalisering og innovasjon.

Midlene kan også brukes til kompetansetiltak som iverksettes av partene sentralt, herunder forsøk og utviklingstiltak for alle virksomheter.

3. Krav til søknader

Søknaden skal inneholde:

a) En beskrivelse av prosjektet/tiltaket

b) Et budsjett som dokumenterer behovet for eksterne midler og egeninnsats/-finansiering

c) En plan som forklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, samt hvilke målgrupper de er rettet mot. Det må også spesifiseres, så langt det lar seg gjøre, hva den enkelte aktivitet koster.

d) Mål og forventede effekter av tiltaket/tiltakene

e) Et opplegg for evaluering av tiltaket/tiltakene

f) Et opplegg for spredning av erfaringer

Det gis ikke støtte til:

 • Stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten.
 • Dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklingstiltak, med mindre dette er en nødvendig del av sentralt initierte forsøk.
 • Ordinære driftsutgifter i virksomheten i forbindelse med kompetanseutvikling
 • Innkjøp av utstyr (f.eks IT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler
 • Ordinær etatsopplæring

Det kreves at virksomhetene legger opp til delvis egenfinansiering i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler.

Det gis ikke støtte til finansiering av avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt, ved søknadsfristen.

Utfylt skjema sendes per e-post til postmottak@dfo.no, og merkes «Prosjektnummer 18-45» (i emnefeltet)

4. Oppfølging av kompetanseutviklingstiltakene

Det må utarbeides rapport som gjør rede for bruken av tildelte midler innen 3 måneder etter at tiltaket ifølge søknadens prosjektplan skal være fullført.

Virksomhetene som mottar kompetansemidler skal kunne formidle og spre erfaringer fra kompetanseutviklingstiltaket for å oppnå kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forbeholder seg retten til å gjøre relevante deler av evalueringsrapporter tilgjengelig for statlige virksomheter.

Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat

Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?