Samarbeidsforum for internkontroll

Samarbeidsforumet for internkontroll er et tilbud DFØ hadde til statlige virksomheter som ville videreutvikle sin internkontroll i perioden 2014 -2016. Vi vurderer løpende hvert år behovet for nye samarbeidsforum.

Etter at vi lanserte vårt veiledningsmateriell om internkontroll i 2013, var vi opptatt av at veiledningsmateriellet skulle bli brukt og omsatt til handling. Konseptet samarbeidsforum for internkontroll ble derfor lansert for statlige virksomheter som ville videreutvikle sin internkontroll.

Formålet var å:

  • bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers internkontroll
  • bidra til samarbeid, læring og deling på tvers gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling
  • bidra til at veiledningsmateriellet i internkontroll ble tatt i bruk og få erfaringer med utfordringer i statlige virksomheters arbeid med internkontroll

Vi gjennomførte samarbeidsforum for departementer i 2014 og 2015 og for virksomheter i 2014, 2015 og 2016. Totalt har sju departementer og 28 virksomheter deltatt i samarbeidsforum. 

Vi gjennomførte tre til seks samlinger gjennom året, som alle var strukturert etter DFØs internkontrollmetode og stegene i internkontrollprosessen (planlegging, risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging og rapportering). 

De siste kullene satte opp en plan for forbedringsarbeidet som ble presentert i samlingene. 

Lederforankring var sentralt i dette konseptet og vi inngikk en samarbeidsavtale som forpliktet virksomhetene til å stille med ledere i den første og siste samlingen.

Det var ikke stor nok interesse hos statlige virksomheter og departementer i 2017 til å gjennomføre et nytt samarbeidsforum. Vi vil løpende vurdere ny oppstart basert på behov og interesse. Du kan melde interesse til Christine Vik.

Under finner du en oversikt over deltakere, utvalgte presentasjoner og hvilke verktøy flere av deltakerne fra virksomhetene har tatt i bruk.

Deltakervirksomheter

Toll- og avgiftsdirektoratet

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Kontinuerlig forbedring av det uformelle styrings- og kontrollmiljøet

Direktoratet for økonomistyring

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Egenevaluering av internkontroll

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Risikoverktøy, lederbekreftelser IK, egenevaluering IK, idébank, lover og regler

Statped

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Oppfølging av internkontroll i Statped

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Policy IK, avvikssystem, lover og regler

Arbeidstilsynet

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering internkontroll, risikovurderingsverktøy, sjekkliste styrings- og kontrollmiljø og informasjon og kommunikasjon.

Statens Vegvesen

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av internkontrollen, risikovurdringsverktøy (integrert del av styringssystem Coprorater), prosesskartlegging (under implementering som del av styringssystem Corporater) og idèbank lover og regler (denne blir implementert sammen med prosesskartlegging).

Fredskorpset

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av IK, laget policy, brukt risikovurderings skjema og et skjema for å få oversikt over alle policy og rutiner.

NTNU
Helsedirektoratet

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Hurtigveileder for fastsettelse og håndtering av risiko

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Egenevaluering av internkontrollen og Policy for IK som utgangspunkt for policy for risikostyring.

Stortingets administrasjon

(ingen mer informasjon)

NAV

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Videreutviklet metodikk på risikostyring

Høgskulen i Volda

Verktøy tatt i bruk i virksomheten: Sjekkliste for styrings- og kontrollmiljø og Policy for IK.

Politiets utlendingsenhet

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Risikovurderinger i PU

Direktoratet for nødkommunikasjon

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter:

Risikostyring i DNK

Skaladefinisjoner

Konsekvensskala

Bufidr

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Implementering av instruks i Bufetat

Bane NOR

(ingen mer informasjon)

Universitetet i Tromsø

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Internkontroll ved UiT

Universitetet i Agder

Presentasjoner, eksempler og praktiske arbeidsmåter: Internkontroll ved UiA 2016-17

Eksterne foredragsholdere

Riksrevisjonen

Foredragsholder: Jens Gunvaldsen

Presentasjon: Et revisjonsblikk på internkontroll

UDI
Toll- og avgiftsdirektoratet

Foredragsholder: Nils Hjelle

Presentasjon: Styrings- og kontrollmiljø i TAD

Lånekassen

Foredragsholdere: Marianne Andreassen, Maria Rollag og Embla Degrum

Presentasjoner: 

Styrende dokumenter i Lånekassen, forankring og etterlevelse

Oppfølging av internkontroll i Lånekassen

Finansdepartementet

Foredragsholder: Espen Noor Eidene

Presentasjon: Risikostyring i etatsstyringen – eksempler på risikotoleranse i praksis

Difi
Helse Sør-Øst

Foredragsholder: Hans Petter Eide

Presentasjon: Revisjon av styrings- og kontrollmiljø

Departementer

Følgende departementer har deltatt i samarbeidsforumet:

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Finansdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet

Kontaktperson i DFØ for departementene er Maria Alrek.

Oppdatert: 26. april 2022

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord