NAV: Hovedmål og innsatsområder utgjør strategien

Øyvind Møklebust, seniorrådgiver i økonomi- og styringsavdelingen i NAV, svarer på spørsmål om strategiarbeid.

Øyvind Møklebust i NAV.

Hva er virksomhetsstrategien hos dere?

– NAVs virksomhetsstrategi ble oppdatert i 2018 og er kort og overordnet. Den består av NAVs hovedmål og innsatsområder. Hovedmålene viser hva vi skal oppnå, og innsatsområdene viser hvordan vi skal oppnå dem.

Virksomhetsstrategien operasjonaliseres gjennom NAVs langtidsplan, som har et fireårsperspektiv.

Hvorfor har dere en strategi?

– Strategien angir retningen for hvordan NAV skal utvikles. Utgangspunktet er samfunnsoppdraget til NAV og visjonen «Vi gir mennesker muligheter» og verdiene «tydelig», «til stede» og «løsningsdyktig». Tyngdepunktet i strategien ligger i innsatsområdene som NAV ønsker skal være typiske trekk ved måten organisasjonen arbeider på.

Gjør strategien det enklere å prioritere mellom tiltak i hverdagen?

– Strategien skal være en hjelp når ledere og organisasjon gjør veivalg eller tar viktige beslutninger. Den er gjennomgripende på alle nivåer. Den skal tydeliggjøre retningen vår og hvordan vi jobber i NAV.

For eksempel kan vi bruke innsatsområdene som kontrollspørsmål når vi velger tilnærming og metode. Da kan vi spørre oss: Er dette «brukerdrevet», er vi «åpne og samhandlende» overfor samarbeidspartnere, en «synlig samfunnsaktør» i lokalsamfunnet, og bidrar dette til å «framtidsrette» NAV?

Hvordan forholder strategien seg til de andre styringsdokumentene i virksomheten?

– Strategien representerer det langsiktige perspektivet og er på mange måter «svaret» på utfordringene i NAVs omverdensanalyse. Strategien må avstemmes med departementets styringssignaler som framkommer av tildelingsbrev, meldinger eller på annen måte.

Hva gjør dere for å få strategien til å henge godt sammen med det ettårige perspektivet og planene innenfor budsjettåret?

– Virksomhetsstrategien operasjonaliseres gjennom NAVs langtidsplan som gjelder for fire år. Langtidsplanen blir oppdatert årlig og peker igjen ut hovedprioriteringer i det årlige budsjettet.

Har dere oppfølging og rapportering knyttet til strategien?

– Nei, vi har ikke egne rapporteringskrav som gjelder strategien.

Hvilken rolle har departementet i utarbeidelse, oppfølging og rapportering av strategien?

– Det er NAV som er ansvarlig for og som «eier» strategien. Departementet har ingen aktiv rolle i verken utarbeidelse eller beslutning. Men vi ser det som viktig å orientere og konsultere departementet underveis i prosessen.

Hva er dine beste tips for å få strategien til å virke etter hensikten?

– Ved siden av å vise vei er det viktig at strategien engasjerer. Prosessen rundt utarbeidelsen er derfor avgjørende. Medvirkning fra ansatte gjør at flere eier strategien. Ikke la det bli et ekspertutvalg.

Tilbake til hovedsiden om virksomhetsstrategi
Oppdatert: 21. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord