Vil publiseringsfristen 1. mai for årsrapporter bli utsatt?

I forbindelse med koronaviruset er det spørsmål om publiseringsfristen for årsrapporter 1. mai blir utsatt.

Oppdatert

Det følger av bestemmelsene punkt 2.3.3 femte avsnitt at virksomheten skal publisere årsrapporten på sine nettsider innen 1. mai. Årsrapporten skal etter bestemmelsene punkt 1.6.1 femte avsnitt også publiseres på overordnet departements nettsider innen samme frist.

Det foreligger ikke planer om en generell utsettelse av denne fristen. Det følger blant annet av at bestemmelsene krever oversendelse av årsrapporten til departementet innen 15. mars, slik at det er naturlig å legge til grunn at det ikke vil være problematisk for virksomhetene å overholde publiseringsfristen 1. mai.

Etter økonomibestemmelsene er det for øvrig ikke krav om at årsrapporten skal behandles i styringsdialogen mellom virksomheten og overordnet departementet før publisering. Før endringen av bestemmelsene med virkning fra 1. januar 2020, var det imidlertid en åpning for å publisere seinere enn 1. mai, dersom overordnet departement ønsket at styringsdialogen skulle gjennomføres før publisering, og denne dialogen ikke kunne sluttføres før 1. mai. Denne åpningen finnes ikke lenger.

Dersom det er behov for utsatt publiseringsfrist som en følge av koronasituasjon, kan overordnet departement sende unntakssøknad til DFØ. DFØ bestreber seg på å behandle alle slike henvendelser raskt.

Revisjonsberetningen skal publiseres på virksomhetens nettsider innen 1. mai, sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke er mottatt fra Riksrevisjonen innen 1. mai, skal den publiseres så snart den foreligger, jf. bestemmelsene punkt 2.3.3 sjette avsnitt. Revisjonsberetningen skal også publiseres av overordnet departement, jf. bestemmelsene punkt 1.6.1 femte avsnitt.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?