Utarbeide noten om sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen i årsregnskapet

Noten om sammenhengen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen har som formål å gi oversikt over fordringer og gjeld som rapporteres til statsregnskapet, sammenlignet med eiendeler og gjeld som er bokført i virksomhetens kontospesifikasjon.

Oppdatert

Avregning med statskassen er knyttet til bokførte beløp i virksomhetens kontospesifikasjon (hovedbok), mens mellomværende med statskassen er knyttet til de beløp virksomheten rapporter til statsregnskapet i S-rapport.

Avregning med statskassen fungerer teknisk på samme måte som egenkapital i regnskapsloven ved at de finansierer nettosummen av eiendeler og gjeld i balansen. Avregning med statskassen utgjør nettosummen av alle eiendeler og gjeld (balanse) virksomheten har bokført i sin kontospesifikasjon (hovedbok).

Mellomværende med statskassen utgjør nettosummen av de fordringer og gjeld som virksomheten har rapportert til statsregnskapet på statskonto for mellomværende med statskassen (statskonto 70xxxx/71xxxx).

Noten skal utarbeides av alle virksomheter som sender s-rapport til statsregnskapet:

  • For virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet skal noten utarbeides til oppstillingen av artskontorapporteringen.
  • For virksomheter som fører periodisert regnskap skal noten utarbeides til oppstillingen av virksomhetsregnskapet.

Kolonnen Spesifisering av bokført avregning med statskassen

Tallene i kolonnen spesifisering av bokført avregning med statskassen hentes fra virksomhetens kontospesifikasjon (hovedbok). Dersom virksomheten fører regnskapet etter kontantprinsippet vil kolonnen spesifisering av bokført avregning med statskassen i hovedsak bestå av kortsiktige tidsavgrensningsposter (fordringer og gjeld).

For virksomheter som fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet vil kolonnen spesifisering av bokført avregning med statskassen inneholde flere balanseposter enn for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet. Virksomheter som fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet balansefører immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. I tillegg balanseføres avsetninger for påløpte kostnader og periodiseringer knyttet til opptjente, ikke fakturerte inntekter.  

Kolonnen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen

Tallene i kolonnen spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen hentes fra virksomhetens s-rapport. Dette er de samme tallene som skal presenteres i oversikt over mellomværende med statskassen i nedre del av oppstilling av artskontorapporteringen.

Etter bestemmelsene pkt. 4.4.6 viser mellomværende med statskassen «ut- eller innbetalinger som ikke er postert på kapittel og post, eller hvor det er gjort postering på kapittel og post uten tilhørende ut- eller innbetaling». Eksempler på slike posteringer er skattetrekk som ennå ikke et utbetalt til skattemyndighetene, skyldige offentlige avgifter, kassebeholdninger og bankkontoer med statlige midler utenfor konsernkontoordningen i Norges Bank.

Sammenheng mellom kolonnene

Kolonnene ovenfor viser ulike tall fordi tallene er hentet fra to forskjellige rapporter. Tallene i kolonnen spesifisering av bokført avregning med statskassen er hentet fra virksomhetens kontospesifikasjon og tallene i kolonnen spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen er hentet fra virksomhetens s-rapport.

Et eksempel på kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld som bokføres i virksomhetens kontospesifikasjon (kolonnen avregning med statskassen), men som ikke skal rapporteres til statsregnskapet (kolonnen rapportert mellomværende med statskassen) er kundefordringer og leverandørgjeld.

Ved rapportering til statsregnskapet (s-rapport) skal virksomheten ikke rapportere inntekter knyttet til kundefordringer som ikke er innbetalt eller utgifter knyttet til leverandørgjeld som ikke er utbetalt. Dette innebærer at åpne poster på kundespesifikasjonen og leverandørspesifikasjonen ikke skal rapporteres i s-rapporten, og heller ikke inngå i kolonnen spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen i noten.  

For virksomheter som fører periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) vil det være større forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen, enn for virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet. Dette skyldes at virksomheter som benytter SRS hensyntar fordringer i form av opptjente ikke fakturerte inntekter og gjeld i form av påløpte kostnader knyttet til lønn og vare- og tjenestekjøp.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?