Vi digitaliserer tilskuddsområdet

Digitilskudd skal bli en digital oversikt over statlige tilskudd. Tjenesten skal først inkludere tilskudd til frivillig sektor, men vil senere utvides til å inkludere statlige tilskudd til alle sektorer.

Oppdatert

Mål og gevinster

Vi ser for oss betydelige gevinster for søkere og mottakere av tilskudd, tilskuddsforvaltere og departementene. Prosjektets to samfunnsmål er at samfunnets ressurser brukes på en god, effektiv og transparent måte, samt å legge til rette for en sterk og uavhengig frivillig sektor.

Mer spesifikt vil vi oppnå dette ved å bidra til at:

Potensielle søkere finner enkelt fram til relevante statlige tilskudd

En samlet oversikt over statlige tilskudd vil spare potensielle søkere for tiden det tar å sjekke ulike nettsider og forvaltere for informasjon. Mer strukturert informasjon om tilskuddsordningene vil gjøre det enklere å vurdere hvorvidt en tilskuddsordning er relevant.

Tilskuddssøkere og -mottakere opplever staten som en enhetlig, effektiv og samordnet tilskuddsforvalter

Mange aktører mottar statlige tilskudd fra flere ulike forvaltere. Forvaltningen kan fremstå som lite samordnet og søkere må forholde seg til ulike nettsteder og rutiner for søknad og rapportering.

Tilskuddsforvaltere får inn gode og relevante søknader på statlige tilskudd.

Ved at det blir enklere å finne frem til relevante statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor forventes det at tilfanget av søknader øker. Det bidrar tiløkt konkurranse og øker sannsynligheten for at de beste prosjektene søker og mottar midler.

Staten oppnår ønskede effekter med sine tilskuddsordninger.

Bedre samlet oversikt og økt kunnskap om statlig tilskuddsordninger for frivillig sektor gjør det mulig for departementer og forvaltere å se virkemiddelbruken i sammenheng og bruke dette i styringen.

Departementer og tilskuddsforvaltere har et godt kunnskapsgrunnlag om egne og andres tilskuddsordninger.

Gjennom å få informasjon om hvem som har mottatt hvor mye i tilskudd kan saksbehandlere blant annet gjøre vurderinger om dobbeltfinansiering og statsstøtteregelverket.

Offentligheten finner enkelt informasjon om forvaltning og bruk av statlige tilskudd.

Transparens er sentralt for samfunnets tillit til staten. Særlig vil dette være viktig for media, interesseorganisasjoner og søkere/mottakere av tilskudd.

En digital tjeneste

Digitilskudd ønsker å gjøre det mulig å få én samlet felles oversikt over statlige tilskuddsordninger, enkeltstående tilskudd og mottakere av tilskudd.

Tjenesten vil være klar for bruk tidligst slutten av 2021. Prosjektet vil samarbeide med både forvaltere og søkere for å lage en mest mulig brukervennlig og nyttig tjeneste. Tjenesten skal være modulbasert og kunne videreutvikles med ny funksjonalitet og flere brukere i fremtiden.

Prosjektet vil først utvikle et datainnsamlingsløsning som vil sørge for en solid og fremtidsrettede infrastruktur for informasjon om statlige tilskudd. Denne løsningen skal inneholde informasjon om statlige tilskuddsordninger, enkeltstående tilskudd og mottakere av tilskudd og den enkelte tildeling. Videre skal den legge til rette for at tilskuddsforvaltere kan avlevere informasjon fra sine tilskuddsforvaltningssystemer, noe som vil sikre mest mulig oppdatert informasjon. Mindre forvaltere uten digitale tilskuddsforvaltningssystemer må oppdatere informasjonen manuelt.

Prosjektets hovedprodukt: en nettside

Prosjektets hovedprodukt vil være en nettside som tilgjengeliggjøre informasjonen i registeret på en brukervennlig måte. Mens piloten vil være begrenset til informasjon om statlige tilskudd til frivillig sektor er det endelige målet å tilby en samlet oversikt over alle statlige tilskudd.

På nettsiden vil søkere enkelt kunne finne fram til alle tilgjengelige tilskuddsordninger og hvilke man er kvalifisert for. Nettsiden skal være søk- og filtrerbar, og gi informasjon om de ulike tilkuddsordningenes formål, regelverk og søknadsfrister.

Nettsiden vil også gi en oversikt over hvem som har fått tildelt hvilke tilskudd, noe som er nyttig både for forvaltere, departementer, forskere og media.

Nettsidens analyseverktøyet vil gjøre det mulig å sammenstille informasjon fra registeret. Denne tjenesten vil være spesielt nyttig for departementer og tilskuddsforvaltere som ønsker å opprette nye tilskuddsordninger eller evaluere eksisterende.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med prosjektleder:

Fant du det du lette etter?